Определение №391 от 43427 по тър. дело №1272/1272 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 391
гр. София, 23.11.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т. дело № 1272/2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано на основание чл. 47 ЗМТА.

При извършена от съдебния състав проверка на редовността на сезиращите три броя отделни искови молби с вх. на ВКС № 3342/30.03.2018 г., вх. на ВКС № 3395/02.04.2018 г. и вх. на ВКС № 3449/03.04.2018 г., подадени съответно от Р. Р. Р., Ю. Р. Р. и М. Р. Р., и тримата от [населено място], за прогласяване нищожността на арбитражно решение № 5498 от 24.08.2015 г., постановено по вътрешно арбитражно дело № 5498/2015 г. по описа на Арбитражен съд „А. Юстициарум“ С., [населено място], се констатира следното:
Сезиращите искови молби са преценени като нередовни заради констатирани нарушения на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК и чл. 128, т. 2 и т. 3 ГПК, поради което с разпореждане от 11.04.2018 г. на председателя на първо отделение при ТК на ВКС исковите молби са били оставени без движение и на всеки от ищците са дадени конкретни указания за отстраняване на нередовностите. Указанията са надлежно съобщени на ищците, но в указания с разпореждането едноседмичен срок нередовностите не са отстранени. Независимо от неизпълнението на указанията, с разпореждане от 04.05.2018 г. на председателя на първо отделение при ТК на ВКС е постановено образуването на търговско дело.
Предвид характера на производството по отмяна на арбитражно решение, към което са приложими правилата относно редовността на исковата молба и нейната проверка от ВКС, с разпореждане от 04.07.2018 г. на съдията докладчик по т.д. № 1272/2018 г. исковите молби повторно оставени без движение. На ищците е дадена възможност да отстранят нередовностите на предявените искове, като изрично им е указано, че при неизпълнение производството ще бъде прекратено. Съобщения с преписи от разпореждането са надлежно връчени лично на Р. Р. Р. и на Ю. Р. Р., съответно на 12.07.2018 г. и на 16.07.2018 г., както и на М. Р. Р. – при условията на чл. 41 ГПК.
В указания срок нередовностите на исковите молби, констатирани в мотивната част на разпореждането от 04.07.2018 г., не са отстранени – по делото не са постъпили писмени молби с изпълнени указания, с преписи за ответника, поради което и на основание чл.129, ал. 3 ГПК съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искови молби с вх. на ВКС № 3342/30.03.2018 г., вх. на ВКС № 3395/02.04.2018 г. и вх. на ВКС № 3449/03.04.2018 г., подадени съответно от Р. Р. Р., Ю. Р. Р. и М. Р. Р., и тримата от [населено място], за прогласяване нищожността на арбитражно решение № 5498 от 24.08.2015 г., постановено по вътрешно арбитражно дело № 5498/2015 г. по описа на Арбитражен съд „А. Юстициарум“ С., [населено място].
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1272/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването му на ищците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар