Определение №394 от 40752 по ч.пр. дело №351/351 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 394

гр. София, 28.07.2010 г.

ЛИДИЯ РИКЕВСКА – И.Д Председател на първо гражданско отделение на Върховния касационен съд на Република България като разгледа частно гражданско дело 351 по описа за 2011 г. на ВКС, по преписка вх. № 11285 от 19.07.2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Подадена е частна жалба от М. Ш. срещу Определение № 17382 от 06.12.2010 г. на Софийски градски съд, потвърждаващо разпореждане от 03.02.2010 г. по гр.д. 39038/2009 г. на Софийски районен съд. С първоинстанционния съдебен акт е върната исковата молба на М. Ш. с която са предявени искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ.
Делото неправилно е разпределено на съдия-докладчик от първо гражданско отделение. С оглед въведената със заповед № 1015/27.05.2008 г. на Председателя на ВКС, въз основа на решение на Пленума на ВКС № 2 от 31.03.2008 г., специализация на гражданските дела по материя, трудовите дела се разглеждат от състави на трето и четвърто гражданско отделение. Ето защо следва да бъде образувано частно гражданско дело, съгласно чл. 9 ЗСВ, в трето или четвърто гражданско отделение на ВКС.
По изложените съображения, И.Д. председател на първо гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р А З П О Р Е Д И :

Прекратява ч.гр.д. № 351 по описа за 2011 г. на Върховния касационен съд.
Изпраща преписка вх. № 11285 от 19.07.2011 г. за компютърно разпределение и образуване на частно гражданско производство в трето или четвърто гражданско отделение.

И. Д. Председател на І г.о.:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed