Определение №394 от 9.6.2014 по ч.пр. дело №2572/2572 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 394

София, 09.06.2014год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на четиринадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 2572 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на М. Д. Д. срещу определение № 8 от 07.01.2014г. по ч. гр.д № 7648/2013г на ІІІ г.о на Върховен касационен съд, с което на основание 247 ал.4 от ГПК (в ред. ДВ бр.50 от 30.05.2008г) е оставена без разглеждане касационната частна жалба на настоящия жалбоподател срещу постановено въззивно определение №8888 от 10.07.2009г на Софийски градски съд , потвърждаващо прекратяването на производството по делото по заведени частични искове с цена под 1000 лева .
В частната жалба се изтъква оплакване за създаване на неправилна практика да се оставя без разглеждане жалба , която касае прекратяване на дело, а не цената на иска. Наред с това тази практика е корупционна, тъй като ответникът по прекратеното дело е бил съдия.
Частната жалба е неоснователна .
Постановеното от въззивния съд определение №8888 от 10.07.2009г по ч. гр.д № 227/2009г на СГС, обжалвано с оставената без разглеждане от състава на ВКС частна жалба , е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по 247 ал.4 от ГПК в действащата му към момента на постъпване на частната жалба редакция ,който критерии изрично се отнася за определения на въззивните съдилища(чл.274 ал.3 т.1 ГПК) , с които се оставят без уважение частни жалби срещу преграждащите определния (по смисъла на чл.274 ал.1 т.1 ГПК, или чл.213 б.”а” ГПК, отм.),тъй като именно те подлежат на касационно обжалване , но не и тогава , когато същите са постановени по дела с обжалваем интерес до 1000 лева (чл. 274 ал.4, изм. ДВ бр.50 от 30.05.2008г.). От констатацията по цената на исковете в случая следва и направения с обжалваното определение извод ,че касационната частна жалба не е подлежала на разглеждане . Недопустимостта на жалбата означава ,че ВКС не може да обсъжда изтъкваните от касатора пороци на обжалваното определение , независимо от какво естество са те. Нормата е приложена съответно на произтичащото от нея служебно задължение за сезирания съд .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение № 8 от 07.01.2014г. по ч. гр.д № 7648/2013г на ІІІ г.о на Върховен касационен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар