Определение №397 от 40750 по ч.пр. дело №357/357 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 397

С., 26.07.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 27 юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Л. Б.
М. И.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 357/2011 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Н. Н. от [населено място], срещу определението на Бургаския окръжен съд, ІІІ-ти с-в, № 4394 от 22.11.2010г. по в.гр.д. № 449/2010г., с което е прекратено производството по частна жалба вх. № 8353/20.10.2010г. на Т. Н. против постановеното по същото дело определение № 3642/06.10.2010г., с което е прекратено производството по частна жалба вх. № 6660/09.09.2010г. и е разпоредено връщане на жалбата.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, изр. първо, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да върне частната жалба на Т. Н. въззивният съд е приел, че не са изпълнени указанията на съда за отстраняване нередовността й – да посочи в едноседмичен срок в какво се състои порочността на обжалвания акт, в какво се състои искането и да внесе 15 лв. по сметка на ВКС. Въпреки продължаването на срока до 15.11.2010г. нередовността на жалбата не е отстранена.
Частният жалбоподател намира разпореждането за неправилно, тъй като съдът не го е уведомил своевременно за продължаването на срока.
Жалбата е неоснователна поради следните съображения:
Дадените от съда указания за отстраняване нередовността на частната жалба са редовно съобщени на частния жалбоподател чрез пълномощника му адв. К. на 03.11.2010г. Удовлетворено е и искането му за продължаване на срока на основание чл. 63 ГПК до 15.11.2010г., до изтичането на който нередовността не е отстранена. Неоснователно е оплакването на частния жалбоподател, че нередовността не е отстранена поради несвоевременното съобщаване за продължаването на срока. Съгласно чл. 63, ал. 3 ГПК продълженият срок започва да тече от изтичането на първоначалния, т.е. този срок не е обвързан от съобщаването му на страната.
По изложените съображения частната жалба на Т. Н. е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Т. Н. Н. от [населено място], срещу определението на Бургаския окръжен съд, ІІІ-ти с-в, № 4394 от 22.11.2010г. по в.гр.д. № 449/2010г.,
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар