Определение №4 от 43110 по тър. дело №3135/3135 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 4

гр. София, 10.01.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на втори януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №3135 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.280 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Х. С. Б. срещу решение от 09.05.2017г. по гр.д. №67/2017г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ „Б” състав, в частта, с която е потвърдено решение от 10.06.2016г. по гр.д.№1929/2015г. на СРС, І ГО, 35 състав, в частта, с която е отхвърлен иск с правно основание чл.55 ал.1 пр.1 от ЗЗД за сумата от 10 136,93 лева, представляващи недължимо платено платени валутни разлики за периода от 08.04.2010г. до 08.01.2015г.
В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно. Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280 ал.1 т.1 от ГПК.
Ответникът [фирма], [населено място], изразява становище, че касационната жалба е неоснователна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Касационната жалба е процесуално недопустима, тъй като е подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
На осн. чл.280 ал.2 т.1 пр.2 от ГПК / ред. ДВ бр.50/2015г./ не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000 лв. – за търговски дела. Преценката дали едно дело е гражданско или търговско се извършва в зависимост от предмета на разрешения с въззивното решение правен спор и от качеството на страните по спора. Търговски са не само делата, по които като страни участват търговци, но и делата между търговец и нетърговец, които имат за предмет спор за право, произтичащо от/отнасящо се до търговска сделка, сключена от търговеца при упражняване на неговото занятие чл.286 от ТЗ. В конкретния случай е предявен иск с предмет вземане в полза на ищец – физическо лице срещу ответник – търговско дружество за връщане на сума в размер на 10 136,93 лева, надвзети курсови разлики по сключен между страните договор за кредит. Цената на иска е под 20 000 лева. След като предметът на спора има търговски характер и цената на предявения иск е под установения в чл.280 ал.2 от ГПК минимален праг за достъп до касационно обжалване на въззивни решения по търговски дела, решението не подлежи на касационен контрол.
Водим от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, на основание чл. 280 ал.2 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Х. С. Б. касационна жалба срещу решение от 09.05.2017г. по гр.д. №67/2017г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ „Б” състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС, ТК, в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *