Определение №40 от 15.2.2012 по гр. дело №875/875 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
Р Е Ш Е Н И Е

№ 40
гр. София, 15.02. 2012г.

В И М Е ТО НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на девети февруари , две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА

при участието на секретаря Р.Иванова .
изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело № 522/2011 година.

Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Образувано е на касационна жалба на К. Д. Д. чрез адв.Б. Г. срещу решение №55от 14.01.2011г по гр.дело № 1507/2010г. на Варненски окръжен съд , с което след отмяна на решение №1552 от 03.05.2010 на В. е отхвърлен иска на основание чл. 106 ал.5 от СК (отм) на касатора за изменение на предоставени за упражняване родителски права на другия родител след развода по отношение на детето К. К. Д.
Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като постановено в съществено нарушение на съдопроизводствени правила.Жалпоподателят не е бил изслушан от съда .Незаконосъобразно и необосновано въззивният съд е игнорирал редица обстоятелства , които сочат на промяна и подкрепят основанието на иска. Игнорирано е желанието на детето да живее при баща си ,не е преценен и неговия интерес. Необоснован е извода за манипулативно въздействие на бащата върху жиланията и поведението на малолетния К.. Съображения са развити от адв.Г. , пълномощник на касатора
Ответницата по касационната жалба Д. П. Д. е заявила отговор ,с която оспорва съображенията за отмяна на решението . Съобразени са интересите на детето , както и обстоятелствата по делото . Изследвани са и родителските качества .
С определение №1194 от 09.11.2011г на ВКС , ІІІ г.о жалбата е допусната до разглеждане на основание чл. 280 ал.1 т.1 от ГПК по въпроса за процесуалното задължение на съда да изслуша и двамата родители съгласно чл. 106 ал.3 от СК (отм) ,при иск на основание 106 ал.5 от СК ,по който въпрос противоречието със задължителната практика се изразява в неиизслушване на родителя в хода на производството .
,
По въпроса , обусловил допускане до касационно обжалване,Върховен касационен съд състав на ІІІ г.о намира следното :
При разгледания иск на основание чл. чл. 106 ал.5 от СК (отм) , решението на Варненски окръжен съд по същество е обусловено от поставения процесуален въпрос за изслушването на родителите ,както е прието в ППВС № 1/1974г , предхождащо цитираното от касаторите решение№ 544 /2003г , ІІ г.о . Според практиката на ВКС включително тълкувателна, изслушването на родителите в настоящия процес е задължително , а не факултативно. Това е така ,тъй като съдът следва да прецени личните качества на участниците в спора и възможността им да упражняват родителските права в интерес на детето , при обстоятелствата , установени по делото. Въззивният съд не е констатирал пропуска на първоинстанционния съд да изслуша родителите ,не им е дал думата в проведеното открито съдебно заседание , макар те да са присъствали в залата.В процеса по чл. 106 ал.5 от СК (отм) служебната роля на съда е засилена .
В противоречие с изтъкнатата правилна и трайно формирана практика на ВКС е обжалваното процесуално разрешение, при което изводите в решението по основанието на иска са формирани, без да се изслушат родителите. Поради това решението следва да бъде отменено , а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд ,който да изпълни указаното задължение , като призове и двамата родители са изслушване в открито съдебно заседание.
Безпредметно е да се обсъждат останалите касационни оплаквания в жалбата за незаконосъобразност и необоснованост на решението , щом изводите на съда по същество са били изградени без да се изпълнят изрично предписаните в закона предпоставки, които са гаранция за правилността им .
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІг.о.

Р Е Ш И :

Отменява решение №55от 14.01.2011г по гр.дело № 1507/2010г. на Варненски окръжен съд и връща делото на същия съд , за ново разглеждане , от друг състав .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар