Определение №40 от 39963 по търг. дело №233/233 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
 
№ 50
 
София, 30.06, 2009 година
 
 
           Т.д.№233 /2009 година на ВКС, І Т.О., докладчик съдията Любка Илиева
           Съдът констатира, че жалбата на Р. Хр. Б. с  вх.№5840 от 26.06.2009 год., имаща характер на частна жалба с правно основание чл.274, ал.2 последно изр. ГПК, против определение №40 от 30.05.2009 год. по т.д. №233/2009 год. на ВКС, І Т. О. е просрочена. Съобщението за обжалваното определение , ведно с препис от същото е получено лично от жалбоподателя на 15.06.2009 год. Преклузивният едноседмичен срок по чл.275, ал.1 ГПК за обжалването му е изтекъл на 22.06.2009 год. в работен ден, като няма данни частната жалба да е подадена по пощата. Самият жалбоподател Б. я е датирал саморъчно на 25.06.2009 год.
С оглед на гореизложеното подадената частна жалба Р. Х. Б. против определение №40 от 30.05.2009 год. по т.д. №233/2009 год. на ВКС, І Т. О. като просрочена ще следва да се върне. Разпореждането на съда от 26.06.2009 год. за оставяне без движение до отстраняване нередовността й за внасяне на държавна такса и представяне препис за противната страна, ще следва да бъде отменено, тъй като за постановяване на връщането й не следва да се внася държавна такса.
Водим от горното съдът
 
 
 
Р А З П О Р Е Д И:
 
ОТМЕНЯ разпореждането си от 26.06.2009 год. в частта, с която жалбата на Р. Х. Б. с вх. №5840 от 26.06.2009 год., имаща характер на частна жалба с правно основание чл.274, ал.2 последно изр. ГПК, против определение №40 от 30.05.2009 год. по т.д. №233/2009 год. на ВКС, І Т. О. е оставена без движение до внасяне държавна такса в размер на 15 лв в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
ВРЪЩА частната жалба на Р. Х. Б. с вх. №5840 от 26.06.2009 год., против определение №40 от 30.05.2009 год. по т.д. №233/2009 год. на ВКС, І Т. О. като просрочена.
 
Разпореждането, в частта, с която е върната частната жалба, подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред друг състав на ВКС, ТК.
 
 
 
 
СЪДИЯ –ДОКЛАДЧИК:
/Л. Илиева/
ционно разглеждане. Прави възражение и за нейната недопустимост, поради неотстраняване в срок на нередовността й.
Касационната жалба е процесуално недопустима като просрочена.
С разпореждане от 18.12.2008 год. п гр.д. №1060/2008 год. на Софийския апелативен съд на касатора е указано да отстрани нередовност на касационната жалба, включително и да внесе 30 лв. ДТ в законовия едноседмичен срок. Съобщението е получено лично от него на 26.01.2009 год., поради което даденият му срок на основание чл.60, ал.4 ГПК е изтекъл на 02.01.2009 год., който е работен ден. С внесената с преводно нареждане от 03.09.2009 год. държавна такса след изтичане на срока, той не е отстранил нередовността на касационната жалба, поради което тя като недопустима ще следва да бъде оставена без разглеждане. Сроковете са период от време, през което трябва да бъдат извършени процесуалните действия на страните, в противен случай правото им се погасява. Срокът за отстраняване нередовността на касационната жалба не е решителен и може да бъде продължен, но такова искане не е правено от касатора.
Водим от горното състав на търговската колегия на Върховния касационен съд
 
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р. Х. Б. против решение №223 от 05.11.2008 год. по гр.д. №1060/2008 год. на Софийския апелативен съд, с което е оставено в сила решение от 31.01.2008 год. по гр.д. №605/2004 год. на Софийския градски съд,, ГК, І-2 състав
О. подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС, ТК в едноседмичен срок от съобщението.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn