Определение №40 от 42401 по търг. дело №841/841 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 40

Гр.София, 01.02.2016 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д.№ 841 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от процесуалния представител на НОВОФЕРМ Б. ЕАД [населено място] за допълване на определение № 684/30.11.2015 год., постановено по т.д.№ 841/2015 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ ТО, в частта за разноските, чрез осъждане на касатора СОЛИД О. [населено място] да заплати на ответника по касационната жалба 75 % от направените разходи за адвокатско възнаграждение, цялото в размер на 3 060 лв., а именно сумата 2 295 лв.
Насрещната страна е получила препис от молбата и не е представила писмен отговор в срока по чл.248 ал.2 ГПК.
По така направеното искане, съдът съобрази следното:
Молбата за допълване е депозирана в срока по чл.248 ал.1 ГПК, от легитимирана страна и е допустима.
Разгледана по същество, същата е основателна.
С определение на настоящия състав на ВКС № 684/30.11.2015 год. по т.д.№ 841/2015 г. не е допуснато касационно обжалване на решение № 1830/29.09.2014 г. по т.д.№ 2020/2014 г. на Софийския апелативен съд по жалбата на СОЛИД О. [населено място] в атакуваната му осъдителна част. Ответникът по касационната жалба – НОВОФЕРМ Б. ЕАД [населено място], чрез пълномощника адв. Василева, е депозирал писмен отговор против същата в срока по чл.287 ГПК, в който е направил и искане за присъждане на разноски. Представил е договор за правна помощ и съдействие, сключен на 09.01.2015 г., установяващ договорено адвокатско възнаграждение в размер на 3 060 лв. за изготвяне на отговор на касационна жалба и осъществяване на процесуално представителство по настоящото дело, платимо в брой, както и заплащането му на същата дата по посочения по-горе начин, като договорът служи и за разписка. Предвид изхода на делото пред ВКС и на основание чл. 78 ГПК, в полза на ответника по жалбата се дължат разноски, каквито той доказва да е направил, а съдът е пропуснал да ги присъди при постановяване на акта си. С оглед горното и при съобразяване на нормата на чл.9 ал.3 от Наредба № 1/09.07.04 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, искането за допълване на решението следва да бъде уважено така, както е предявено.
Така мотивиран, и на основание чл.248 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 684/30.11.2015 год., постановено по т.д.№ 841/2015 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ-ро ТО в частта за разноските, като ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА СОЛИД О. [населено място] да заплати на НОВОФЕРМ Б. ЕАД [населено място] сумата 2 295 /две хиляди двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за касационната инстанция.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *