Определение №400 от 42184 по ч.пр. дело №3240/3240 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 400

гр. София, 29.06.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Георгиева ч. гр. д. № 3240/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от адв. А. Г. като процесуален представител на Д. И. Р. и И. И. Р., действащи чрез законния си представител И. Р. И., срещу разпореждане № 65/29.01.2015г. по в.ч.гр.д. № 362/14г. на Силистренския окръжен съд, с което е върната частната им жалба срещу определение № 410/22.12.2014г. по гр.д. № 362/14г. на същия съд.
В частната жалба се правят оплаквания за материална незаконосъобразност и допуснати процесуални нарушения на обжалваното разпореждане и се иска отмяната му. Изложени се доводи, че частните жалбоподатели не са разполагали с парични средства за наемане на адвокат поради което не са отстранили нередовността на частната касационна жалба.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Частните жалбоподатели са предявили иск за „нищожност на нот. акт” /за дарение/ поради накърнени наследствени права на „трите деца от страна на майка им” и да се задължи лицето В. К. Ж. да напусне имота. След няколкократно давани указания на ищците да посочат на кого от участниците в договора за дарение са наследници; да представят удостоверение за наследници на това лице; да представят доказателства, че И. И. Р. е техен настойник, респ. че упражнява родителски права по отношение на тях; да посочат основания за нищожност на нот. акт, да посочат ответник и адрес за призоваването му; да посочат фактическите основания на претенцията си, цената на иска и да представят преписи от исковата молба, поради неотстраняване на нередовността същата е върната, а разпореждането за връщането й е потвърдено с определение 410/22.12.2014г. по гр.д. № 362/14г. на Силистренския окръжен съд.
Срещу въззивното определение е подадена частна касационна жалба № 44/9.01.2015г., която е оставена без движение с разпореждане № 15/09.01.2015г. за приподписването й от адвокат, представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и за представяне на адв. пълномощно. Поради неизпълнение на указанията, с разпореждане № 65/29.01.2015г. по в.ч.гр.д. № 362/14г. Силистренският окръжен съд е върнал частната жалба срещу определение № 410/22.12.2014г. по гр.д. № 362/14г. на същия съд. За изготвяне на частна жалба срещу разпореждане № 65/29.01.2015г., на частните жалбоподатели е предоставена правна помощ.
С оглед така установените данни по делото ВКС намира, че дадените от въззивния съд указания за отстраняване нередовността на частната касационна жалба са правилни /чл. 274, ал. 3 ГПК/, съобщени са надлежно на частните жалбоподатели, а неотстраняването им е основание за връщането й съгласно чл. 275, ал. 2 вр.чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК. По искането на частните жалбоподатели за предоставяне на правна помощ както първоинстанционният, така и въззивният съд са изложили мотивиран отказ предвид липсата на достатъчно яснота и определеност относно предявения иск, неяснота както относно предмета на спора, така и относно страните и допустимостта на производството, а съгласно чл. 24, т. 2 от Закона за правната помощ, правна помощ за процесуално представителство не се предоставя когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 65/29.01.2015г. по в.ч.гр.д. № 362/14г. на Силистренския окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар