Определение №401 от 41247 по ч.пр. дело №358/358 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№401

гр. София, 04.12.2012 г.

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА – Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 16548/28.11.2012 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила частна касационна жалба от Б. Р. Т., [населено място] срещу определение № 447 от 18.10.2007 г. на Великотърновски окръжен съд, постановено по в. ч. гр./т. дело № 1033/2007 г. по описа на ОС град В. Т..
При проверка редовността на частната касационна жалба администриращият съд не е съобразил, че същата не отговаря на изискванията на чл. 274, ал.3 във вр. с чл. 284, ал.3, т.1 ГПК, тъй като не е приложеното към жалбата изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Следва да се представят и съответните решения, чрез които страната доказва наличието на противоречива съдебна практика, а ако се касае за решения на Върховния касационен съд, да се цитират с точния им номер.
Също така администриращият съд не е констатирал, че жалбата не отговаря и на чл. 274, ал. 3 вр. чл. 284, ал. 2 ГПК. Жалбата е подадена лично от Б. Р., но от приложените към делото документи няма данни, същият да има юридическа правоспособност. Съгласно чл. 284, ал. 2 ГПК, жалбата се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговия представител има юридическа правоспособност. Също така към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
Няма данни да е изпълнена и процедурата по чл. 276 ГПК за връчване на преписи на другите страни по делото.
По горните съображения, Председателят на ІІ т. о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 16 548/28.11.2012 г. на Великотърновски окръжен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар