Определение №402 от 41071 по ч.пр. дело №333/333 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 402
С. 11.06.2012година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 8 юни две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 333/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Т. П. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. Ст. Б., срещу определението на Софийски градски съд, ТО, VІ-20 с-в, от 21.03.2012г., постановено по ч.гр.д. № 2799/2012г., с което е потвърдено разпореждането на Софийски районен съд, 67 с-в, от 18.01.2012г. по гр.д. № 22 065/2011г., с което е върната като просрочена подадената от М. Т. П. въззивна жалба срещу постановеното по същото дело решение от 22.11.2011г.
Ответникът по частната жалба Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Тя подлежи на разглеждане по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, съгласно който обжалването на определението се допуска при наличието на някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационното обжалване ВКС съобрази следното:
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос откога започва да тече срокът за обжалване на първоинстанционно решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК.
Върховният касационен съд намира, че не е налице соченото основание за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по поставения въпрос за разкриване точния смисъл на разпоредбите на чл. 315, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 и ГПК. ВКС многократно се е произнасял по въпроса от кога започва да тече срокът за обжалване на решение, постановено по реда на гл. ХХV „Бързо производство” ГПК – от датата, определена от съда в заседанието, на което са изслушани устните прения, или от датата на връчване на препис от решението. Така например с определение № 207/2010г. по ч.гр.д. № 134/2010г. ІV г.о. ВКС е прието, че срокът за обжалване на постановеното в производство по гл. ХХV „Бързо производство” ГПК решение е датата, на която съдът е посочил, че ще обяви решението си. Съобщението, с което страните се уведомяват, че съдебният акт е изготвен и получават препис от него има само информативен характер, и не променя началния срок за подаване на жалбата.
В. определение е постановено в съответствие с тази практика. В настоящия случай срокът за обжалване на решението е датата, посочена от съда за обявяване на решението – 22.11.2011г., която е спазена. Съобщението, с което препис от съдебния акт е връчен на частния жалбоподател, не променя началния срок за подаване на жалбата. В решението не е посочена различна от обявената от съда дата – 22.11.2011г., а напротив, посочено е отново, че решението може да се обжалва в двуседмичен срок от 22.11.2011г.
По изложените съображения ВКС намира, че не е налице соченото от касатора основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Софийски градски съд, ТО, VІ-20 с-в, от 21.03.2012г., постановено по ч.гр.д. № 2799/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар