Определение №403 от 42184 по гр. дело №765/765 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 403

гр. София, 29.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Георгиева ч. гр. д. № 3135/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Д. Д. от [населено място], против разпореждането на Апелативен съд – [населено място] от 18.02.2015 г. по ч. гр. д. № 326/2014 г., с което е върната като нередовна частната касационна жалба, подадена от М. Д., вх. № 10514 от 22.12.2014 г., против определение № 376 от 28.11.2014 г., постановено по същото дело.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК и е процесуално допустима.
За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
С разпореждане от 09.01.2015 г. администриращият жалбата съд е оставил същата без движение, като е дал указания на касатора да отстрани констатираните в нея нередовности като в едноседмичен срок представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, приподписано от упълномощен по делото адвокат, и документ за платена държавна такса от 15 лв. Поради неизпълнение на указанията с обжалваното в настоящото производство разпореждане частната касационна жалба е върната.
Частният жалбоподател моли разпореждането да се отмени, тъй като не са му съобщени указанията на въззивния съд за нередовност на частната жалба.
Частната жалба е неоснователна.
Дадените от въззивния съд с разпореждането от 09.01.2015г. указания за отстраняване нередовностите на частната касационна жалба са съобщени на частния жалбоподател М. Д. лично на 30.01.2015г. чрез връчване на препис от разпореждането, видно от приложеното по делото съобщение. Указанията не са изпълнени в дадения от съда срок поради което правилно Бургаският апелативен съд е върнал частната касационна жалба като нередовна на основание чл. 275, ал. 2 във вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.
По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да се остави в сила.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Апелативен съд – [населено място] от 18.02.2015 г. по ч. гр. д. № 326/2014 г.
Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар