Определение №404 от 42184 по ч.пр. дело №2785/2785 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 404

София, 29.06.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Георгиева ч. гр. д. № 2785/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на К. И. Б. от [населено място], срещу определение № 122 от 02.04.2015 г. по гр. д. № 1321/15г. на ВКС, ІV г.о., с което е оставена без разглеждане подадената от К. И. Б. молба за отмяна по реда на чл.303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение от 25.04.2005г.по гр.дело № 393/2003г.на Софийски градски съд, ГО, ІV отд.
Ответникът по частната жалба П. и. б. не е изразил становище.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима.
За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да остави молбата за отмяна без разглеждане съставът на ВКС, ІV г.о. е приел, че приложените към молбата като нови писмени доказателства решение по гр.дело № 2238/11г.на САС и определение № 539 от 15.09.14г.по гр.дело № 3867/13г.на ВКС, с което не е допуснато касационното му обжалване, се отнасят за друг спор между същите страни, поради което не съставляват писмени доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и не могат да обосноват приложението на посоченото основание за отмяна.
Частният жалбоподател излага оплаквания, че към молбата за отмяна е приложена като ново писмено доказателство и справка, издадена на 07.10.2014г. от БНБ, с която обосновава основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Частната жалба е основателна.
Действително към молбата за отмяна освен посочените в обжалваното определение на ВКС, ІV г.о. копия от два съдебни акта, като ново писмено доказателство с което молителят обосновава основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, е приложена и справка, издадена на 07.10.2014г. от Българска народна банка, Централен кредитен регистър. Молбата за отмяна е подадена на 20.10.2014г., следователно срокът по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК е спазен. Въпросите дали доказателството е ново и дали е от съществено значение за спора, не подлежат на разглеждане в настоящото производство, а при разглеждане на молбата по същество.
По изложените съображения обжалваното определение следва да се отмени и молбата за отмяна да се допусне до разглеждане.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 122 от 02.04.2015 г. по гр. д. № 1321/15г. на ВКС, ІV г.о., с което е оставена без разглеждане подадената от К. И. Б. молба за отмяна по реда на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на влязлото в сила решение от 25.04.2005г. по гр.дело № 393/2003г.на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г отд.
ДОПУСКА до разглеждане подадената от К. И. Б. молба за отмяна на влязлото в сила решение от 25.04.2005г. по гр.дело № 393/2003г.на Софийски градски съд, ГО, ІV-Г отд.
Делото да се докладва на председателя на ІV г.о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар