Определение №406 от 40983 по гр. дело №1319/1319 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 406

С. 15.03.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1319/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт Я. З., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ВО, ІV-В с-в, от 11.04.2011г. по в.гр.д. № 9302/2010., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 72 с-в, от 11.05.2010г. по гр.д. № 7276/2010г., с което са уважени предявените от И. Г. П. против [фирма] искове по чл. 344 ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от И. Г. П. против [фирма] искове по чл. 344 ал. 1, т. 1 и 2 КТ въззивният съд е приел, че ответникът не е ангажирал доказателства нито пред първоинстанционния, нито пред въззивния съд, че е извършено реално съкращаване на щата. Прекратяването на трудовото правоотношение на основание „съкращаване на щата” трябва да засегне толкова работници и служители, колкото е броят на съкратените щатни длъжности, като в случая не е доказано колко всъщност са те. Предвид липсата на доказателства за реално съкращаване на щата, съдът не може да направи преценка и относно законосъобразността на подбора по чл. 329 КТ, тъй като такъв е задължителен когато има повече от една щатни бройки за длъжността.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът [фирма] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване на други идентични дела със същия работодател. С решения по гр.д. № 7277/2010г. СРС, гр.д. № 7278/2010г. СРС и гр.д. № 7280/2010г. СРС, някои от които са влезли в сила е прието, че е извършено реално съкращаване на щата и законосъобразен подбор. Конкретен процесуалноправен или материалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК не е формулиран.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
К. е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС.
Само фактът на различно решаване на идентични по предмет дела не е достатъчен за да обоснове хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, тъй като това може да се дължи на процесуалното поведение на страните по отделните дела. В случая касаторът твърди, че е бил възпрепятстван да се яви в с. з. пред първоинстанционния съд и да представи доказателства относно съкращаването на щата в дружеството. За да е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГП за допускане на касационно обжалване е необходимо конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаването на делото, да е решен от въззивния съд в противоречие с друга съдебна практика. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ВО, ІV-В с-в, от 11.04.2011г. по в.гр.д. № 9302/2010.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар