Определение №407 от 42940 по ч.пр. дело №1228/1228 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 407
София, 24.07.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия В. ч. т. дело № 1228 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на ищеца Министерство на отбраната, [населено място] чрез процесуален представител главен експерт – юрист В. С. В. срещу определение № 9691 от 06.04.2017 г. по ч. гр. дело № 7393/2016 г. на Софийски градски съд, Гръжданско отделение, ІІІ-В състав, с което е оставена без уважение като неоснователна частната жалба на Министерство на отбраната срещу определение от 26.02.2016г. по гр. дело № 37793/2014г. на Софийски районен съд, І ГО, 34 състав, с което е отменено определение от 11.02.2016г. за даване ход по същество на делото и е прекратено производството по гр. дело № 37793/2014г. на СРС, І ГО, 34 състав и ищецът е осъден да заплати на ответника [фирма], [населено място] на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сума в размер 600 лв. – направени разноски за производството пред въззивната инстанция.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Моли въззивния съдебен акт да бъде отменен и делото да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Ответникът [фирма], [населено място] оспорва частната касационна жалба и поддържа становище за правилност на обжалваното определение по съображения, изложени в писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение констатира, че частната касационна жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима.
Частната касационна жалба срещу определението на Софийски градски съд е процесуално недопустима, тъй като посоченият въззивен съдебен акт не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 във връзка с чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК /изм. ДВ, бр. 50/03.07.2015 г./. Обжалваното определение е въззивно и с него на практика е потвърдено определение на първоинстанционния съд, с което производството по делото е прекратено. Разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК визира, че не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. В настоящия случай делото е търговско, тъй като претенцията на ищеца произтича от търговска сделка по смисъла на чл. 286, ал. 1 ТЗ – договор за наем на недвижим имот за търговска дейност, а именно помещения в сграда № 1 на Спортни бази и съоръжения местността „К.” – закрита кръгова писта, включваща седем помещения, санитарен възел и коридор с вход от източната страна на сградата. Предявените искове са с цена всеки до 20 000 лв. /наем в размер 19 432,35 лв. и лихва за определени периоди в размер съответно 694,96 лв., 157,22 лв. и 462,45 лв./. Частната касационна жалба е подадена на 12.04.2017 г., поради което не се прилага старият процесуален ред, предвиден в § 14 от ПЗР на ЗИДГПК /ДВ, бр. 50/2015 г./ за касационни жалби и частни жалби, подадени преди влизане в сила на ЗИДГПК /ДВ, бр. 50/2015 г./. Поради недопустимост на частната касационна жалба същата следва да се остави без разглеждане.
С оглед изхода на спора разноски на частния жалбоподател не се дължат. На основание чл. 78, ал. 3 ГПК частният жалбоподател следва да заплати на ответника направените от него разноски за настоящото производство в размер 600 лв. – платено адвокатско възнаграждение.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба на Министерство на отбраната, [населено място] срещу определение № 9691 от 06.04.2017 г. по ч. гр. дело № 7393/2016 г. на Софийски градски съд, Гръжданско отделение, ІІІ-В състав като недопустима.
ОСЪЖДА Министерство на отбраната, [населено място], [улица] да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сума в размер 600 лв. /шестстотин лева/ – направени разноски за производството пред ВКС.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС, ТК в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.