Определение №408 от 43733 по ч.пр. дело №1760/1760 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 408
гр. София,25.09.2019г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д.№1760 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Е. Трейд“ АД срещу определение №763 от 28.02.2019г. по ч.гр.д.№659/2019г. на Софийски апелативен съд. С него е оставена без разглеждане жалбата му срещу решение от 08.11.2018г. по т.д.№7643/2018г. на СГС, ГО, ІV „Г“ състав, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 26.03.2018г. по изпълнително дело №20148630400675.
Частният жалбоподател излага доводи за неправилност на обжалваното определение, като моли същото да бъде отменено. Поддържа, че произнасянето на СГС е недопустимо, тъй като съдът е разгледал и оставил без уважение жалбата на дружеството срещу издаденото постановление за възлагане, без изобщо да разгледа преюдицалната жалба за незаконосъобразност на всички действия на ЧСИ С. Х., извършени след спирането на изпълнителното производство. Твърди, че в нарушение на чл.432 от ГПК САС, СГС и ЧСИ С. Х. са пренебрегнали тенденциозно препятстващата развитието на изпълнителния процес обезпечителна заповед от 29.03.2018г. на РС – Враца. В частната жалба се формулирани искания за спиране на всички действия по изпълнение на постановленията за възлагане, издадени по изп.дело №675/2014г. на ЧСИ С. Х. и за спиране на вписванията по партидата на „Е. Трейд“ АД в Имотния регистър при АВ.
Ответниците по жалбата „Велотек“ ЕООД и „М.“ ЕООД считат същата за недопустима, съответно неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл.275 ал.1 от ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
С обжалваното определение е оставена без разглеждане жалбата на „Е. Трейд“ АД срещу решение от 08.11.2018г. по т.д.№7643/2018г. на СГС, ГО, ІV „Г“ състав, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу постановление за възлагане на недмижим имот от 26.03.2018г. по изпълнително дело №20148630400675. Въззивният съд е приел, че жалбата е недопустима, тъй като решението не подлежи на обжалване и е влязло в законна сила.
Изводът на въззивния съд за недопустимост на жалбата е правилен.
Съгласно чл.437 ал.4 от ГПК актът, с който окръжният съд се произнася по същество по подадена жалба срещу действия на съдебен изпълнител е окончателен и не подлежи на обжалване. Съгласно т. 2 от Тълкувателно решение № 3 от 12. 07. 2005 г. по тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГК на ВКС в производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител окръжният съд действа не като въззивна инстанция, а като контролно-отменителна инстанция, чието решение е окончателно.
Без значение за правилността на обжалвания акт на Софийски апелативен съд са доводите на „Е. Трейд“ АД за недопустимост на решението от 08.11.2018г. по т.д.№7643/2018г. на СГС, ГО, ІV „Г“ състав. Допустимостта на съдебните решения подлежи на проверка само в рамките на инстанционния контрол. Поради това решенията, които по силата на изрична норма на закона не подлежат на обжалване, влизат в сила дори и при наличието на пороци, водещи до тяхната недопустимост.
По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде потвърдено като правилно.
Следва да бъдат оставени без уважение исканията на жалбоподателя за спиране на действията по изпълнение на постановленията за възлагане, издадени по изп.дело №675/2014г. на ЧСИ С. Х. и за спиране на вписванията по партидата на „Е. Трейд“ АД в Имотния регистър при АВ. В производството по чл.274 ал.1 и ал.2 от ГПК съдът, разглеждащ частната жалба може да спре само производството по делото или изпълнението на обжалваното определение до решаване на частната жалба, ако прецени това за необходимо. В производството по частната жалба съдът не може да налага други обезпечителни мерки, каквито могат да бъдат налагани по реда на обезпечителното производство по чл.389 и сл. от ГПК, съответно по специалния ред на чл.420 ал.1 или ал.2 от ГПК. В случая обжалвано пред ВКС е определението на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане жалба на „Е. Трейд“ срещу решение на Софийски градски съд. Това определение на въззивния съд не подлежи на принудително изпълнение, тъй като преграждащият му ефект по отношение на производството по жалбата е настъпил незабавно с неговото постановяване.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, на основание чл. 274 ал.2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА определение №763 от 28.02.2019г. по ч.гр.д.№659/2019г. на Софийски апелативен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Е. Трейд“ АД за спиране на всички действия по изпълнение на постановленията за възлагане, издадени по изп.дело №675/2014г. на ЧСИ С. Х. и за спиране на вписванията по партидата на „Е. Трейд“ АД в Имотния регистър при АВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.