Определение №41 от по ч.пр. дело №723/723 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 41

С. 16.01.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 11 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 723/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. Й. Б. от [населено място], срещу разпореждането на Сливенския окръжен съд от 15.11.2011г. по в.гр.д. № 687/2008г., с което е върната подадената от С. Й. Б. молба за отмяна на влязлото в сила решение по в.гр.д. № 687/2008г. на Сливенския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
В. съд е върнал подадената от С. Й. Б. молба за отмяна по съображения, че не са изпълнени в срок дадените от съда указания за отстраняване нередовността й – привеждане на петитума в съответствие с изложените в молбата обстоятелства и представяне на документ за внасяне на държавна такса в размер на 733,76 лв.
Частната жалбоподателка оспорват тези изводи на съда като твърди, че в указания срок е отстранила нередовността. Представя копие от молба от 07.11.2011г., заверени копия от вносна бележка за доплатена държавна такса и обратна разписка от пощата.
Частната жалба е основателна.
От приложения на л. 36 от делото пощенски плик и платежно нареждане от 07.11.2011г. се установява внасяне в указания от съда срок на определената държавна такса в размер на 734 лв. и изпращането на молба вх. № 9919/09.11.2011г., с която е посочено решението, предмет на молбата за отмяна. Действително молителката неправилно е посочила първоинстанционното решение на Сливенския окръжен съд по гр.д. № 687/2008г., а не въззивното решение на Бургаския апелативен съд № 31 от 22.03.2010г. по гр.д. № 29/2010г., с което е потвърдено първоинстанционното решение на Сливенския окръжен съд, но тази неточност не се отразява на редовността на молбата за отмяна. Чл. 296 ГПК посочва кои решения влизат в сила, а настоящия случай се обхваща от хипотезата на чл. 296, т. 3 ГПК – влизат в сила въззивните решения, по които касационната жалба не е допусната за разглеждане.
По изложените съображения и на основание чл. 62, ал. 2 ГПК, следва да се приеме, че нередовността е отстранена в срок, определението на Сливенския окръжен съд да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на молбата за отмяна.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Сливенския окръжен съд от 15.11.2011г. по в.гр.д. № 687/2008г., с което е върната подадената от С. Й. Б. молба за отмяна на влязло в сила решение.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на молбата за отмяна.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар