Определение №412 от 41073 по ч.пр. дело №324/324 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 412

С. 13.06.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 юни две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 324/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. И. Г. от [населено място], срещу разпореждането на Софийски градски съд, ГО, № 14 450 от 20.04.2011г. по ч.в.гр.д. № 6740/2009г., с което е върната частната касационна жалба, подадена от И. И. Г. против определение № 8015 от 16.07.2009г., постановено по същото дело.
Предвид проведеното производство по освобождаване на адв. П. С. от задължението й да представлява частния жалбоподател и по назначаване на адв. С. В. Д. за процесуален представител на И. Г., и на основание чл. 98 ГПК, ВКС намира, че частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. Обжалвано е разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което частната жалба е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 вр. чл. 279 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
В. съд е върнал подадената от И. И. Г. частна жалба против определение № 8015 от 16.07.2009г., с което е потвърдено определението на Софийски районен съд по гр.д. № 21715/2009г., с което е прекратено производството по делото, поради неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване нередовността й.
Съобщението за отстраняване нередовността на частната жалба /л. 35/ е връчено на пълномощника адв. П. С. и нередовността не е отстранена. Замяната на процесуалния представител на частния жалбоподател, в производство по глава десета „Правна помощ”, по изложените от И. Г. оплаквания за неизпълнение на задълженията от адв. С., налага да се даде възможност на новоназначения процесуален представител да отстрани нередовността на частната жалба.
По изложените съображения разпореждането на Софийски градски съд следва да се отмени и на новоназначения процесуален представител на частния жалбоподател да се даде срок за отстраняване нередовността на частната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждането на Софийски градски съд, ГО, № 14450 от 20.04.2011г. по ч.гр.д. № 6740/2009г., с което е върната частната касационна жалба, подадена от И. И. Г. против определение № 8015 от 16.07.2009г., постановено по същото дело.
ВРЪЩА делото на Софийски градски съд съобразно мотивите на определението.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар