Определение №413 от 42949 по ч.пр. дело №1665/1665 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 413
София, 02.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД –Търговска колегия, Първо отделение
в закрито заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

СЪДИЯ: Ирина Петрова

като разгледа ч.т.д. № 1665 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.255 ГПК.
Образувано е по молба на синдика на [фирма]/н/ за определяне на срок при бавност за извършване от САС на процесуално действие по в.т.д.№ 6143/2016г., състоящо се в „препращане на неправилно адресираната до него молба за допълване на първоинстанционното решение на компетентния съд – Врачанския ОС, който да се произнесе по обективно съединения иск с правно основание чл.108 ЗС”. Твърдението е, че петитумът на възивната жалба на [фирма]/н/ е за отмяна на първоинстанционното решение и уважаване в цялост на претенциите на дружеството, т.е. при така формулираното искане, въззивната жалба съдържа и изявление по чл.250 ГПК за допълване на първоинстанционното решение с произнасяне и по кумулативно съединения /с иска по чл.647,ал.1,т.3 ТЗ/ иск по чл.108 ЗС, който окръжният съд не разгледал.
По повод на молбата е изготвено становище на съдията докладчик по в.т.д.№ 6143/2016г. на САС. Посочено е, че в мотивите на решението си апелативният съд е посочил защо не възприема въззивната жалба като молба за допълване на решението.
Молбата за определяне на срок при бавност е неоснователна.
В мотивите на въззивното решение от 13.06.2017г. САС е констатирал, че първоинстанционният съд е постановил непълно решение, тъй като не се е произнесъл по кумулативно съединения с иска по чл.647,ал.1,т.3 ТЗ, иск по чл.108 ЗС, поради което неговото решение е непълно – не е формирана воля относно основателността или неоснователността на иска по чл.108 ЗС. Посочил е, че непълното решение може да бъде допълнено само по искане на заинтересованата страна в указаните срокове, но такова изявление за допълване не е направено от никоя от страните, включително не се съдържа и във въззивната жалба на [фирма]/н/. Изложено е, че по тази причина предмет на въззивното производство е само първоинстанционното решение в частта по иска по чл.647,ал.1,т.3 ТЗ, а пропускът да се допълни решението дава възможност ищецът отново да предяви този иск. След постановяване на въззивното решение, [фирма] /н/ е подал настоящата молба по чл.255 ГПК.
От изложеното е видно, че страната се позовава не на несвоевременно извършено процесуално действие /бездействие/, а на неправилност на процесуалните действия на САС като се оспорва правилността на извода, че петитума на въззивната жалба за отмяна на първоинстанционното решение и уважаване на предявените искове е равнозначно на формулиране на искане за допълване на решението от първоинстанционния съд. Самата страна посочва, че молба за допълване на решението /извън заявеното във въззивната жалба/ не е била депозирана. Въведеното в настоящото производство оплакване относно правилността на преценката на въззивния съд дали е налице сезиране с молба по чл.250 ГПК е извън контрола, осъществяван по реда на чл.255 ГПК, който е за бездействие. Наред с това страната в настоящото производство се позовава на дължимо от САС изпълнение на процесуалното задължение за действие /изпращане на делото за допълване на решението от първоинстанционния съд/ след като въззивният съд вече е постановил решение по спора, в което е дал отговор за отсъствие на предпоставките за производство по чл.250 ГПК. Несъгласието на молителя с тези изводи на САС не може да бъде преодоляно чрез последваща извършването на процесуалното действие /произнасяне дали има сезиране с молба за допълване на решението/ молба по чл.255сл. ГПК за определяне на срок при бавност в препращането на молба за допълване на решението на първоинстанционния съд.

Поради изложеното, Върховният касационен съд, ТК, състав на І т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молба вх.№ 11845 от 04.07.2017г. по чл.255 сл.ГПК, подадена от синдика на [фирма]/н/ по т.д.№ 6143/2016г. на САС.
Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test uni