определение №418 от 40437 по ч.пр. дело №123/123 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 418
София 16.09.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 123/2010 година

Производството по делото е било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 вр. чл. 292 ГПК до приемане на Тълкувателно решение по т.д. №1/2010г. на ОСГК и ТК на ВКС по въпроса за допустимостта на касационно обжалване на въззивно определение, с което се дава разрешение по същество на молби за допускане на обезпечителни мерки.
Тълкувателното решение по посоченото дело е прието на 21.07.2010г., поради което и на основание чл. 230, ал. 1 ГПК производството по настоящото дело следва да се възобнови.
С посоченото тълкувателно решение ОСГК и ТК на ВКС приема, че определението, с което въззивният съд се произнася по частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд, с което е допуснато обезпечение на иска или молбата за обезпечение е оставена без уважение, не подлежи на касационно обжалване.
Настоящото производство е образувано по частна жалба на Н. К. Т., Г. Н. К., В. Н. К., А. Н. К., Ц. Н. К. и Ж. Н. К. срещу определение № 344 от 17.08.2009г. по ч.гр.д. № 633/2009г. на Русенския окръжен съд, с което е отменено разпореждането от 26.05.2009г. по гр.д. № 2564/2009г. на Русенския районен съд и е обезсилена издадената обезпечителна заповед, и вместо това с въззивното определение е допуснато обезпечение в полза на частните жалбоподатели срещу Б. К. Г. и Р. А. Д. чрез спиране на изпълнението на изп.д. № 20098320400583 след внасяне на парична гаранция в размер на 7 852 лв.
Предвид разрешението, дадено в посоченото по-горе Тълкувателно решение Върховният касационен съд намира, че частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 123/2010г. на ВКС, ІІІ г.о.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Н. К. Т., Г. Н. К., В. Н. К., А. Н. К., Ц. Н. К. и Ж. Н. К. срещу определение № 344 от 17.08.2009г. по ч.гр.д. № 633/2009г. на Русенския окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар