Определение №418 от 41262 по гр. дело №1245/1245 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 418
С., 19.12.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 11 декември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1245/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.
Образувано е по молба на М. Д. Д. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК на влязлото в сила определение № 444 от 18.06.2012г. по ч.гр.д. № 396/2012г. на Върховния касационен съд, ІV г.о., с което не е допуснато касационно обжалване на определението на Кюстендилския окръжен съд от 16.03.2012г. по ч.гр.д. № 165/2012г., с което е потвърдено определението на Кюстендилския районен съд от 25.01.2012г. по гр.д. № 2401/2011г., с което е оставена без уважение молбата на М. Д. Д. за освобождаване от внасяне на държавна такса по делото.
Молбата за отмяна е процесуално недопустима поради следните съображения:
На отмяна подлежат само актове, които се ползват със сила на пресъдено нещо, т.е. които са задължителни за страните и техните правоприемници и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани. Определенията на ВКС, постановени в производство по чл. 288 ГПК, съответно по чл. 274, ал. 3 ГПК, с които не се допуска касационно обжалване, не подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК. Тези определения не разрешават материалноправен спор и не пораждат сила на пресъдено нещо относно материално право. Не подлежат на отмяна и определенията по движението на делата, каквото е определението с което е отказано освобождаване от държавна такса – ППВС № 2/1977г., т. 2.
На следващо място липсата на установено по надлежния ред /с влязла в сила присъда или решение по чл. 124, ал. 5 ГПК/ престъпно действие на член от състава на съда, което в случая е посочено като основание за отмяна, обосновава недопустимост на молбата за отмяна. Молителят нито сочи, нито представя доказателства за установяване на престъпно действие по надлежния ред.
По изложените съображения молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М. Д. Д. от [населено място], за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК на определение № 444 от 18.06.2012г. по ч.гр.д. № 396/2012г. на Върховния касационен съд, ІV г.о., и на определението на Кюстендилския окръжен съд от 16.03.2012г. по ч.гр.д. № 165/2012г., с което е потвърдено определението на Кюстендилския районен съд от 25.01.2012г. по гр.д. № 2401/2011г., с което е оставена без уважение молбата на М. Д. Д. за освобождаване от внасяне на държавна такса по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар