Определение №418 от 43738 по ч.пр. дело №2990/2990 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 418

гр.София,

30.09.2019 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРедседател: ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 2990 описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.123 ГПК.
Образувано е по молба от Д. Д. К. чрез адв. Н. А. и адв. Й. В. и двете от САК с искане, основано на разпоредбата на чл. 123 ГПК, за определяне от Върховния касационен съд на компетентния съд, пред който трябва да се разгледа искането по чл. 323, ал.3 ГПК за изменение на привременни мерки.
С определение от 17.04.2019 г. по гр.д. 7022/2018 г. по описа на Софийския градски съд е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима молба на Д. Д. К. от 22.03.2019г. за изменение на постановени привременни мерки по гр.д.№7524/2016г. на РС София, като в мотивите на определението е посочено, че по искането за изменение на привременинните мерки следва да се произнесе районния съд, който ги е постановил. С разпореждане № 135752/06.06.2019 г. по гр.д. № 7524/2016 по описа на Софийския районен съд молбата на Д. Д. К. за промяна на привременните мерки отново е оставена без разглеждане и с определение от 03.07.2019 г. по гр.д. № 7022/2018 г. по описа на ГС София е оставена без уважение молбата му за повдигане на припирня за подсъдност, тъй като не били налице предпоставките по чл.122 ГПК.
Настоящият състав приема за установено следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 123 ГПК, когато по правилата на глава дванадесета „Подсъдност“ не може да бъде определен компетентният съд, по искане на страната Върховния касационен съд в закрито заседание определя съда, пред който трябва да се предяви искът. Съобразно указанията в т.3 на Постановление № 5 от 15.03.1978 г. по гр. д. № 77/1977 г. на Пленума на ВС, в което е изложено, че във връзка с привременните мерки, такива могат да се вземат по всяко време, докато трае брачният процес, от съда, пред който делото е висящо. В случая първоинстанционното производство е приключило с решение № 327484/31.01.2018 г. по гр.д. № 7524/2016 г., което решение е обжалвано и към настоящия момент е образувано въззивно гр.д.№7022/2018г., което е висящо пред Софийския градски съд, следователно той е компетентния съд, който следва да разгледа молбата за промяната на привременните мерки.
Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по молба от 22.03.2019г. на Д. Д. К. от 22.03.2019г. за изменение на постановени привременни мерки по гр.д.№7524/2016г. на РС София е СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.
Делото да се изпрати на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today