Определение №42 от 41675 по търг. дело №4126/4126 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 42

Гр. С., 05.02.2014г.

ИРИНА ПЕТРОВА – докладчик по т. д. № 4126/2013 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и четиринадесета година, констатирах следното :

Срещу постановеното по настоящото дело Определение № 347 от 18.11.2013г., с което е оставена без разглеждане касационната жалба на [фирма], С. е постъпила частна жалба вх.№ 11523/04.12.2013г. Тя е оставена без движение с разпореждане от 05.12.2013г., а на 08.01.2014г. на жалбоподателя, чрез редовно упълномощения процесуален представител адв.М. З. от САК, са връчени указанията на съда за представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 15лв. по сметката на ВКС в едноседмичен срок. Указанията не са изпълнени, поради което частната жалба подлежи на връщане на основание чл.275,ал.2 във вр. с чл.262,ал.2,т.2 ГПК.
С оглед на изложеното

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

Връщам частна жалба вх.№ 11523/04.12.2013г., подадена от [фирма], С. против Определение № 347 от 18.11.2013г., постановено по настоящото дело.
Разпореждането подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му.

Съдия докладчик:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed