Определение №422 от 25.6.2013 по ч.пр. дело №3269/3269 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 422

София, 25.06.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 3269 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал. 3 ГПК, образувано по частна жалба на К. П. Ч. срещу определение № 202 от 20.03.2013. по ч. гр.д. № 243/2013г на Добрички окръжен съд , с което е потвърдено разпореждане от 07.01.2013г на РС Балчик за връщане на искова молба , останала нередовна след дадени указания .
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност на определението ,уточнено е било за какво се претендира сумата от 2000 лева, искането е алтернативно, тъй като се дължи връщане на вещ. Уточнени са били и останалите претенции по основание. След указание съгласно чл.274 вр чл. 280 ал.1 ГПК е приложено изложение с „единствено” касационно основание:ищецът е определил сума , платил е държавна такса . Претендира за това приспособление за слънчоглед .
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима, доколкото въпросът за цената на иска е останал неизяснен при нередовна искова молба във връзка с броя и вида на заявените претенции, оценяеми искове .
Върховен касационен съд намира ,че частната жалба не следва да бъде допусната до касационно разглеждане ,тъй като изложението към нея не отговаря на критерия за поставен правен въпрос по смисъла на чл. 280 ал. 1 от ГПК, който според цитираното от касатора ТР № 1 /2009г на ОСКТК следва да е формулиран в изложението и да е във връзка с решаващите съображения на съда по конкретното дело. В изложението на касатора въобще липсва формулиран въпрос, липсва и довод за наличие на основанията по чл. 280 ал.1 т.1 – 3 от ГПК, чието съдържание също е указано в ТР № 1 /2009г на ОСКТК Жалбоподателят не се е съобразил с дадените там указания и разяснения и по същество не е посочено основание по смисъла на чл. 280 ал.1 ГПК .
Решаващите съображения на въззивния съд да потвърди връщането на исковата молба в конкретния случай са на първо място ,че са останали неясни обстоятелствата във връзка с претендираната сума от 2000 лв , също по отношение на претендираните пропуснати ползи , загуби ,вреди и пр. , в която част не е изпълнено и указание за точно и недвусмислено посочване на претенциите (исковете) по размер . Исковата молба не е отговаряла на изискванията на чл. 127 ал.1 т.4 , т.5 от ГПК ,рашаващо е прието наличие на констатираните в първа инстанция, изброени конкретно нередовности и на следващо място , указаните нередовности не са били отстранени въпреки многократните указания и възможности, в която насока обстойно са проследени постъпилите от ищцовата страна молби с уточнения. Решаващите съображения по обжалваното определение са от процесуалноправно естество , което предпоставя и рамките на конкретните въпроси по допускането на частната касационна жалба до разглеждане , предпоставя също въпросите да са свързани с наличието или липсата на изтъкнатото в обжалвания акт прекратително основание ,с преценката на съда по редовността на конкретната искова молба с оглед нейното съдържание .
Решаващо е бил произнесен въпрос за обема и естеството на изискванията на чл.127ал.1т.4,т.5 ГПК като общи изисквания при предявяване на иск и действията на съда по съблюдаването им. Въпрос в този смисъл липсва , нито може да бъде извеждан от тезата , че щом ищецът е определил сума ,която претендира « за това приспособение за слънчоглед» и е внесъл държавна такса (която не кореспондира с дължимата ) , действията на съда са неправилни .
По изложените съображения , Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на определение № 202 от 20.03.2013. по ч. гр.д. № 243/2013г на Добрички окръжен съд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар