Определение №427 от 40989 по гр. дело №1373/1373 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

4

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 427

С. 21.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1373/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на А. Н. М. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. М. Г., срещу въззивното решение на Смолянския окръжен съд, № 126 от 04.07.2011г. по в.гр.д. № 225/2011г., с което е отменено решението на Смолянския районен съд, № 100 от 29.03.2011г. по гр.д. № 1377/2010г., с което са уважени предявените от А. Н. М. против Професионална гимназия по икономика „К. М.” – С. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ, и с въззивното решение исковете са отхвърлени.
Ответникът по касация Професионална гимназия по икономика „К. М.” – С. в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от А. М. против П. „К. М.” – С. искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ, въззивният съд е приел, че е осъществено посоченото в заповедта за уволнение основание за прекратяване на трудовото правоотношение „съкращаване на щата”. Приел е, че съкращаването на една от трите щатни бройки за длъжността „учител по физическо възпитание и спорт” е извършено от компетентния орган в рамките на неговите правомощия /съгласно § 53 от Закона за държавния бюджет за 2010г./ и е реално. На следващо място е приел, че е дадено съгласие за уволнението на ищеца от ръководството на синдикалната организация, както изрично е посочено в писмото, а подписването му от председателя й е с оглед представителните правомощия на същия. Че съгласие за уволнение е дадено от синдикалното ръководство се установява и от приетия като доказателство от въззивния съд при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК Протокол № 6/17.09.2010г. На последно място е обсъдил събраните доказателства относно извършения от работодателя подбор и е приел, че същият е законосъобразен.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправния въпрос в кой момент влиза в сила новото щатно разписание – след утвърждаване на щатното разписание от директора на училището, или след съгласуване на списък-образец № 1 с началника на Регионалния инспекторат по образование. Представя съдебна практика.
На основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК моли да се допусне касационно обжалване по процесуалноправния въпрос относно забраната по чл. 266, ал. 1 ГПК за представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция и по материалноправния въпрос по прилагането на чл. 333, ал. 4 КТ – как следва да се тълкува и прилага посочената разпоредба в частта „след предварително съгласие на съответния синдикален орган”; кой определя съответния синдикален орган, когато в К. е предвидено съгласието да се даде от синдикалната организация; може ли в този случай да се приеме за изпълнено изискването на закона чрез даване на съгласие от синдикалното ръководство.
По първия от поставените въпроси противоречивата съдебна практика е уеднаквена с Тълкувателно решение № 4/12.12.2011г. ОСГК на ВКС с което е прието, че в правомощията на директора на училище е да определя самостоятелно числеността на персонала и съответно да утвърди ново/променено щатно разписание съобразно утвърдения бюджет. Новото или променено щатно разписание влиза в сила след утвърждаването му от директора на учебното заведение, като за настъпването на тази промяна не е необходимо съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образование. Въведеното с подзаконови нормативни актове /Наредба № 4 от 16.04.03 г. за документите в системата на народната просвета на М. и Наредба № 3 от 18.02.08 г. на МОН/ изискване за съгласуване на списък-образец № 1, част от който е щатното разписание на училището, с началника на Регионалния инспекторат по образование, няма значението на елемент от фактическия състав по утвърждаване на щата на учебното заведение.
П. въпрос по прилагането на чл. 266, ал. 1 ГПК не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като съдебната практика е уеднаквена с постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 417/12.07.2010г. по гр.д. №788/2009г. ІV г.о. ВКС. С него е прието, че когато първоинстанционният съд не е зачел доказателствената сила на документ, който не е бил оспорен от насрещната страна, без в доклада по делото да е указал, че страната, представила документа не сочи годни доказателства за установяване на твърдения факт, доказателствата за истинността на документа следва да бъдат събрани от въззивния съд. Решенията на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК попадат в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК /съгласно ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС/. В. съд е съобразил посочената съдебна практика.
Не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и по отношение на материалноправните въпроси, свързани с прилагането на разпоредбата на чл. 333, ал. 4 КТ. Разпоредбата по императивен начин посочва който дава разрешението за уволнение – това е съответният синдикален орган. Кой е този орган се определя от устава на синдикалната организация. В случая това е ръководството на синдикалната организация в училището, така както е посочено в писмото на Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители – С..
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение. На ответника по касация следва да се присъдят 300 лв. разноски по делото за адвокатската защита.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Смолянския окръжен съд, № 126 от 04.07.2011г. по в.гр.д. № 225/2011г.
ОСЪЖДА А. Н. М. от [населено място] да заплати на Професионална гимназия по икономика „К. М.” – С. сумата 300 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар