Определение №428 от 40989 по гр. дело №1348/1348 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 428

С. 21.03.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1348/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Т. Н. П. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. В. С., срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 211 от 29.06.2011г. по в.гр.д. № 426/2011г., с което е потвърдено решението на Районен съд Димитровград, № 119 от 27.04.2011г. по гр.д. № 187/2011г., с което са отхвърлени предявените от Т. Н. П. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Ответникът по касация [фирма] [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил предявените от Т. П. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ по съображения, че е извършено реално съкращаване на щата на дружеството с премахване на заеманата от ищеца длъжност „работник помпи”. Не е възприел доводите на ищеца, че уволнението е незаконно на формално основание тъй като заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не е мотивирана. Приел е, че при уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата не е необходимо да се излагат подробни мотиви за уволнението, а е достатъчно да се посочи основанието за уволнение текстово и цифрово. Изложил е съображения относно момента на извършената промяна на щатното разписание, датата на връчване на предизвестието и момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Приел е, че след възстановяване на ищеца на работа поради отмяната по съдебен ред на предходно уволнение, работодателят законосъобразно е упражнил правото да прекрати трудовото правоотношение поради настъпила междувременно промяна на щатното разписание.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправните въпроси „следва ли да бъде мотивирана заповедта за уволнение, извършено поради съкращаване на щата” и „следва ли работодателят да извърши промяна в щатното разписание при възстановяване на работа на незаконно уволнен работник като създаде щатна бройка за съответната длъжност”. Прилага съдебна практика за установяване наличието на противоречива съдебна практика. Като евентуално е посочено основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване поради значението на поставените въпроси за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По първия от поставените въпроси не се констатира твърдяното противоречие. Представените съдебни решения не са окончателни и липсва отбелязване за влизане в сила. Въпросът не е и от значението за точното прилагане на закона и за развитието на правото поради трайната и непротиворечива практика на ВКС, че за законосъобразното упражняване на правото да се прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е достатъчно да се посочи ясно коя от двете хипотези е използвана. Допълнително мотивиране не е въведено като законово изискване, нито може да се прилага по аналогия чл. 195 КТ. Съдебната практика непротиворечиво приема, че е необходимо да се мотивира заповедта за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ поради бланкетния характер на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, но тези съображения са неотносими към разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
По поставения от касатора въпрос дали работодателят е длъжен да извърши промяна в щатното разписание като създаде щатна бройка за съответната длъжност съдебната практика последователно приема изразеното и от въззивния съд становище, че съдът не е компетентен да налага такава промяна. Списъкът на длъжностите и числеността на персонала на предприятието са въпроси не на законосъобразност, а на целесъобразност на управлението на предприятието и са единствено в правомощията на управителните му органи. Задължението на работодателя да изпълни съдебното решение се свежда до това да възстанови незаконно уволнения работник или служител на заеманата преди прекратяване на трудовото правоотношение длъжност, но ако междувременно е настъпила промяна в щатното разписание и трудова функция вече не съществува като съдържание на отделна длъжност, работодателят няма задължение да променя щатното разписание.
Оплакването, че въззивният съд не е изследвал определени въпроси и не е отговорил на аргументи на жалбоподателя, не е формулирано като процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд, № 211 от 29.06.2011г. по в.гр.д. № 426/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар