Определение №43 от 40603 по гр. дело №1075/1075 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 43

С., 01.03.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1075 по описа за 2009г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Постъпила е молба от П. Я. А. с искане да му бъде върната по посочена от него сметка сумата от 385.40лв., представляваща внесена държавна такса за разглеждане по същество на подадената касационна жалба.
Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, намира така подадената молба за основателна по следните съображения:
Със свое определение № 1230 от 9.10.2009г.ВКС не е допуснал касационно обжалване на въззивно решение от 12.03.2009г.по в.гр.д.№ 1040 по описа за 2008г. на С. апелативен съд.По образуваното касационно производство- касаторът е внесъл с две платежни нареждания -освен 30лв.-държавна такса за произнасяне по допустимостта на подадената от него касационна жалба, още и сумата от 385.40лв.-държавна такса за разглеждане по същество на жалбата.Тъй като съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение и не е разгледал жалбата по същество- внесената сума от 385.40лв.е недължима и следва да бъде върната на страната.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ВЪРНЕ на П. Я. А. ЕГН [ЕГН] с адрес:[населено място] ж.к.”М.”1А бл.524 вх.3 ап.62 – сумата от 385.40лв./триста осемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/,внесена по сметка на ВКС с платежно № 2868/36 от 21.01.2009г.,като същата бъде ПРЕВЕДЕНА на посочената от него сметка :BG 22 UBBS 80021014980411 в О. АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар