Определение №430 от 40641 по гр. дело №1579/1579 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 430
С. 08.04.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 22 март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1579/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. К. В. от[населено място], подадена от пълномощника му адв. И. Б., срещу въззивното решение на Б. окръжен съд, ІV възз. гр. с-в, № 56 от 06.07.2010г. по в.гр.д. № 633/2010., с което е отменено решението на Поморийския районен съд, № 12 от 09.02.2010г. по гр.д. № 426/2009г., и вместо това с въззивното решение е отхвърлен предявеният от С. К. В. против [община] и М. И. Г. установителен иск за приемане за установено, че акт за раждане № 91/16.09.1949г. на ОНС Б. е неистински – неверен в частта относно посоченото обстоятелство коя е майката на лицето М. И. А. /Г./.
Ответницата по касация М. И. Г. от[населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
Приложеното към касационната жалба изложение на основанията за допускане на касационно обжалване не съдържа процесуалноправен или материалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. В него са изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение, а искането за допускане на касационно обжалване е мотивирано с разпоредбата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК като жалбоподателят счита, че основният въпрос в спора дали актът за раждане на ответницата М. И. е истински или не, е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Допускането до касационно обжалване е предпоставено от посочване на материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, който е решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата вола на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства. Обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно посоченото Тълкувателно решение непосочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване, без да се разглеждат сочените допълнителни основания за това.
По изложените съображения ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Б. окръжен съд, ІV възз. гр. с-в, № 56 от 06.07.2010г. по в.гр.д. № 633/2010.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар