Определение №433 от 40777 по ч.пр. дело №380/380 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 433

С., 22.08.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 6 юли две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 380/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. М. Г. от [населено място], подадена от пълномощника му адв.Р. Х., срещу определението на Кърджалийския окръжен съд, 357 от 09.05.2011г., постановено по ч.гр.д. № 143/2011г., с което е оставена без уважение частната жалба на В. М. Г. против определение № 156 от 11.03.2011г. по гр.д. № 134/2011г. на Момчилградския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС съобрази следното:
Първоинстанционният съд е прекратил производството по делото по съображения, че предявеният иск за установяване характера на извършваната работа за посочените в исковата молба периоди е по своята същност искане за установяване на категорията на труда, упражняван от ищеца, какъвто иск е недопустим съгласно чл. 124, ал. 4 ГПК.
Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното определение със същите мотиви като е приел, че съществува специален административен ред по чл. 98 и сл. КСО за установяване на категорията на положения труд.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване по процесуалноправния въпрос за допустимостта на предявения иск /по чл. 124, ал. 4 ГПК за установяване характера на работата, което „обстоятелство има значение за определяне на категорията труд при пенсиониране”, както се сочи в исковата молба/, на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, поради противоречивото му решаване от съдилищата. Прилага решение № 32 от 10.03.2010. по гр.д. № 447/2009г. на Поповския районен съд, с което е уважен иск по чл. 124, ал. 4 ГПК за признаване за установено, че ищецът е работил на четиритонен товарен автомобил „И.” през исковия период.
ВКС намира, че не е налице соченото от касатора противоречие в съдебната практика, обосноваващо допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като по въпроса за допустимостта на установителен иск за установяване факта на положен труд на конкретна длъжност с конкретна трудова функция, относим към категоризацията на труда, съдебната практика е уеднаквена с постановено по реда на чл. 290 ГПК решение на ВКС за преодоляване на противоречива съдебна практика. С решение № 538 от 03.08.2010г., постановено по гр.д. № 479/2009г. ІІІ г.о. ВКС по поставения въпрос е прието, че предявяването на такъв иск по съдебен ред е недопустимо, тъй като установяването на съществуването на факти с правно значение е допустимо само в случаите, изрично предвидени в закона. Такъв е установителният иск, регламентиран с разпоредбите на Указ № 527/61г. за установяване на трудов стаж по съдебен ред /отм./. Единственият установителен иск във връзка с трудовия стаж е този, предвиден в чл. 1 от посочения Указ и се отнася до неговата продължителност, но не и до категорията труд, обусловена от вида, характера на извършваната работа /в този смисъл и решение № 606/1992г. ІІІ г.о. ВС, решение № 1443/2009г. ІV г.о. ВКС/.
Само за пълнота следва да се отбележи, че Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред /ДВ бр. 26/29.03.2011г./, с който се отменя Указ № 527/61г. за установяване на трудов стаж по съдебен ред, в чл. 1, ал. 4 е уредил хипотезата на установяване на категорията труд при установен осигурителен стаж по реда на този закон, като е посочено, че в този случай категорията труд се установява в производството по чл. 98 КСО.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Кърджалийския окръжен съд, 357 от 09.05.2011г., постановено по ч.гр.д. № 143/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар