Определение №434 от 4.7.2013 по ч.пр. дело №3595/3595 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 434

София, 04.07.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тринадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 3595 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал. 3 т.1 ГПК, образувано по частна жалба на [фирма] срещу определение №735 от 07.03.2013. по ч. гр.д. № 742/2013г на Варненски окръжен съд ,с което е потвърдено определение от 30.01.2013г по гр.д № 4750/2012 на Варненски районен съд.
С първоинстанционното определение е оставено без разглеждане, като постъпило след срока по чл. 250 ал.1 ГПК , искане за допълване на постановеното по делото решение №4716 от 21.11.2012г.
В частната жалба е формулиран въпроса може ли решение №4716 от 21.11.2012г да е влязло в сила ,след като има ново (т.е постановено след него) решение от 18.12.2012г на същия съд . Допълнително в изложение е посочено основанието на чл. 280 ал.1 т.3 ГПК, според защитата неточно е приложен закона , тъй като с подаването на молба за поправка на явна фактическа грешка и тълкуване на постановеното на 21.11.2012г решение , се прекъсва влизането му в сила . Съдът се е произнесъл по молбата за поправка и тълкуване с решение от 18.12.2012г, дал е срок за обжалването му , който срок не бил изтекъл към датата на депозиране на молбата за допълване
В отговор ответникът [фирма] оспорва да е налице основание за допускане на жалбата до разглеждане , претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение
Върховен касационен съд намира ,че частната жалба не следва да бъде допусната до касационно разглеждане , тъй като поставеният в изложението въпрос няма връзка както с решаващите съображения на съда , така и с ясното съдържание на процесуалната норма ,приложима в случая и уреждаща сроковете при искане за допълване на постановено решение. Въззивният съд е изтъкнал решаващо , че искането по чл. 250 ГПК е просрочено с оглед датата на връчването на решението, което е подлежало на обжалване . Изразените чрез въпроса тези , че щом решението не е влязло в сила , може да се иска допълването му без оглед на това кога е връчено съобщение за него, че щом е поискано тълкуване или поправка на явна фактическа грешка и съдът се произнесъл с последващо решение, то срокът да се иска допълване започва да тече от съобщаването на последното решение, противоречат на ясното съдържание на чл. 250 ал.1 ГПК. Поради това не е налице основание по чл. 380 ал.1 т.3 ГПК липсва и обосновка на посоченото основание в изложението на касатора .
Искането на ответника в производството за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по чл.78 ал.8 ГПК е основателно .
По изложените съображения , Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Не допуска касационно обжалване на определение №735 от 07.03.2013. по ч. гр.д. № 742/2013г на Варненски окръжен съд
Осъжда [фирма] със седалище [населено място] да заплати на [фирма] със седалище [населено място] сумата 150 лева разноски на основание чл.78 ал.8 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар