Определение №439 от 41464 по ч.пр. дело №3535/3535 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 439

София, 09.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 март две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 3535/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на А. С. А. от [населено място], срещу определението на Софийски апелативен съд, ГК, 7 с-в, № 642 от 20.03.2013г. по ч.гр.д. № 4479/2012г., с което е прекратено производството по делото поради оттегляне на частната жалба.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С определение № 2127 от 01.10.2012г. по гр.д. № 285/2011г. Благоевградският окръжен съд е прекратил производството по делото с предмет предявен от А. С. А. иск по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, поради неотстраняване нередовността на исковата молба и оттегляне на исковата претенция с молба от 05.04.2012г.
С посоченото по-горе определение Софийски апелативен съд е прекратил образуваното пред него производство по подадена от пълномощника на ищцата – адв. И. И. частна жалба срещу определението на Благоевградския окръжен съд, поради оттегляне на частната жалба от А. А..
С подадената пред ВКС частна жалба А. А. заявява, че не е подавала молба за оттегляне на жалбата и не поддържа направеното в нея искане, не е положила подписа си на молбата пред служител на съда и не е оттеглила дадените на адв. И. пълномощия.
Определението е правилно.
С подадена лично от А. С. А. молба от 23.11.2012г. същата е заявила, че поддържа молбата си по чл. 232 ГПК /от 05.04.2012г./ за оттегляне на исковата молба, не е подавала частна жалба срещу определението на първоинстанционния съд за прекратяване на делото и не поддържа подадената от адв. И. частна жалба срещу същото определение, а на основание чл. 35 ГПК оттегля пълномощията си от адв. И. И..
Предвид така направеното волеизявление правилно производството по делото е прекратено. Молбата е подадена лично от А. А. и е без значение, че подписът върху същата не е поставен пред служител на съда. В настоящото производство не могат да бъдат проверени твърденията на частната жалбоподателка за неавтентичност на подписа й, но наличието на две молби с изявления за прекратяване на производството по делото /поради оттегляне на иска и поради оттегляне на частната жалба/, не могат да бъдат игнорирани, а постановеното въз основа на волеизявлението за оттегляне на частната жалба определение да бъде отменено от съда само поради последващо изявление на жалбоподателката.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски апелативен съд, ГК, 7 с-в, № 642 от 20.03.2013г. по ч.гр.д. № 4479/2012г., с което е прекратено производството по делото поради оттегляне на частната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар