Определение №44 от 40925 по ч.пр. дело №700/700 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 44

С. 17.01.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 700/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 вр. чл. 396, ал. 2, изр. последно ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Д. Н., срещу определението на Великотърновския апелативен съд, № 225 от 28.07.2011г. по ч.гр.д. № 338/2011г., с което е отменено определението на Русенския окръжен съд, № 469 от 17.05.2011г. по т.д. № 506/2011г., и вместо това е допуснато обезпечение на бъдещ иск на държавата против [фирма] и ДП „СВ” – С. за право на собственост върху недвижими имоти, чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 335/2010г. на ЧСИ В. М. с район на действие Русенския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3, т. 2 във вр. чл. 396, ал. 2, изр. последно ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да допусне исканото обезпечение въззивният съд е приел, че изпълнението е насочено срещу имоти, записани в обявлението за публична продан като собствени на длъжника ДП „СВ”, които са публична държавна собственост видно от представените писмени доказателства. Съгласно чл. 444, т. 8 ГПК във вр. чл. 7, ал. 1 от Закона за държавната собственост тези имоти не могат да бъдат обект на принудително изпълнение. В молбата за допускане на обезпечение са посочени субектите, срещу които ще се предяви искът за установяване на правата на държавата върху имотите, които са предмет на принудително изпълнение.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите „какво е правното действие на искова молба за признаване на право на собственост на недвижим имот по отношение на взискателя, вписал преди това възбрана върху същия имот” и „противопоставимо ли е на взискателя и присъединения кредитор решението, с което е уважена такава молба”, поради значението им за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като поставените въпроси не са от значение за решаването на делото.
Предмет на проверка в производството по обезпечение на бъдещ иск е наличието на предпоставките по чл. 391, ал. 1 ГПК. В случая обезпеченият иск на държавата е по чл. 440, ал. 1 във вр. чл. 124, ал. 1 ГПК и допуснатото обезпечение на иска е защитно средство срещу незаконен изпълнителен процес, а не като подготовка на законно изпълнение. Поради това поставените от частния жалбоподател въпроси са извън предмета на делото и не са от значение за решаването му. Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Великотърновския апелативен съд, № 225 от 28.07.2011г. по ч.гр.д. № 338/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар