Определение №44 от 41324 по гр. дело №870/870 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 44

Гр. С., 19.02.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение в закрито заседание на 15.02.13 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №1223/12 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
При служебната проверка за редовността на касационната жалба на М. Ц. и приложенията й ВКС констатира, че изложението към жалбата по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК не е подписано от касатора / респ. от упълномощения от него адвокат/. Това е отбелязано и в отговора на жалбата, представен от ответницата. Производството следва да се остави без движение и на касатора се даде едноседмичен срок за отстраняване на констатираната нередовност, като в противен случай производството ще бъде прекратено.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по делото.
ДАВА възможност на касатора М. Ц., представляван от адв. Хр. Х., с посочени по делото адреси, да подпише изложението към касационната жалба в едноседмичен срок от съобщението. При неизпълнение на указанието делото ще бъде прекратено.
След изтичане на срока делото да се докладва за произнасяне по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар