Определение №440 от 41464 по ч.пр. дело №4229/4229 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 440

София, 09.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юли две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 4229/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. К. И. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. П. Б., срещу определението на Великотърновския апелативен съд от 17.04.2013г. по в.гр.д. № 220/2012г., с което е оставена без разглеждане молбата на Г. К. И. за възстановяване на пропуснат срок за подаване на касационна жалба против решение № 321 от 10.12.2012г. по в.гр.д. № 220/2012г. на ВтАС, и са присъдени 500 лв. разноски на противната страна.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Въззивният съд е оставил без разглеждане подадената от Г. К. И. молба за възстановяване на пропуснат срок за подаване на касационна жалба против постановеното от същия съд въззивно решение, поради липса на предмет. Приел е, че поради мълчаливия отказ на адв. Е. П. да се яви в с. з. и упълномощаването на нов адвокат, съдът е разпоредил връчване на ново съобщение ведно с препис от решението лично на Г. К. И.. Съобщението е редовно връчено на съпругата на молителя, в срок е постъпила и касационна жалба.
Определението е правилно.
Въззивният съд е счел за нередовно, поради отказа на адв. П. да представлява молителя Г. К. И., връчването на съобщението за въззивното решение на пълномощника и е разпоредил да се извърши ново връчване на препис от решението лично на страната. В срок е постъпила и касационна жалба от Г. К. И.. При това положение производството по чл. 64 ГПК, проведено на 10.04.2013г. – след като е подадена касационна жалба в срока за обжалване, е безпредметно. Страната не е пропуснала законовия срок за обжалване на въззивното решение, за да иска неговото възстановяване. Правилно са присъдени и разноските по делото предвид направеното с отговора от 28.02.2013г. искане и представения договор за правна защита и съдействие.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Великотърновския апелативен съд от 17.04.2013г. по в.гр.д. № 220/2012г., с което е оставена без разглеждане молбата на Г. К. И. за възстановяване на пропуснат срок за подаване на касационна жалба против решение № 321 от 10.12.2012г. по в.гр.д. № 220/2012г. на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар