Определение №442 от 41464 по ч.пр. дело №4113/4113 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 442

София, 09.07.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юли две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 4113/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], представлявано от В. Д. В., срещу определението на Пловдивския апелативен съд, І с-в, № 984 от 11.04.2013г. по в.гр.д. № 408/2013г., с което е оставена без разглеждане подадената от [фирма] частна жалба против решение № 21/24.01.2013г. по гр.д. № 83/2013г. на Пазарджишкия окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Въззивният съд е оставил без разглеждане подадената от [фирма] частна жалба против решението на Пазарджишкия окръжен съд от 24.01.2013г. по гр.д. № 83/2013г. по съображения, че е подадена след законоустановения срок. Приел е, че решението на първоинстанционния съд е съобщено на жалбоподателя на 04.02.2013г., а частната жалба е подадена чрез куриерска фирма на 12.02.2013г. – след изтичане на едноседмичния срок за обжалване.
Определението е правилно.
Решението на Пазарджишкия окръжен съд от 24.01.2013г. по гр.д. № 83/2013г., постановено в производство по чл. 463, ал. 1 вр. чл. 278 ГПК, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните, по реда на чл. 278 ГПК, така както е посочено в него. Съгласно чл. 60, ал. 4 ГПК срокът, който се брои в седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. Изчислен по този начин от деня на връчване на решението – 04.02.2013г., едноседмичният срок изтича на 11.02.2013г. Пратката с частната жалба е подадена в куриерската фирма на 12.02.2013г. поради което правилно е оставена без разглеждане като процесуално недопустима.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Пловдивския апелативен съд, І с-в, № 984 от 11.04.2013г. по в.гр.д. № 408/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар