Определение №443 от 41087 по ч.пр. дело №388/388 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 443

С., 27.06.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 388/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от адв. М. Б. и П. Г., срещу определението на Варненския окръжен съд, ТО, от 25.04.2012г. по в.гр.д. № 250/2012г., с което е отхвърлено направеното от процесуалния представител на [фирма] възражение по чл. 15 ГПК за неподведомственост на спора.
Ответницата Р. К. Д. – Й. от [населено място] в представения по делото писмен отговор моли определението да се потвърди.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 2, във вр. чл. 15, ал. 2 ГПК.
За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
В. съд е отхвърлил направеното от процесуалния представител на [фирма] на основание чл. 15 ГПК възражение за неподведомственост на спора. Приел е, че страните по делото са уредили отношенията си с Общи условия на [фирма] – В., както и Закона за потребителите. Търговското дружество не може и не следва да издава административни актове, които са единствено и само в правомощията на органите на власт.
Частният жалбоподател развива доводи, че корекционните процедури са едностранни и по този начин се нарушава принципът на равнопоставеност. Те представляват административни услуги, сходни с тези, определени за администрацията в чл. 2 от Закона за администрацията.
Частната жалба е неоснователна.
Правилно въззивният съд е приел, че правоотношението между страните не е по обжалване на индивидуален административен акт, а такова между равнопоставени субекти. Неоснователно е позоваването на частния жалбоподател на Закона за администрацията, който урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация, на администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията и на органите на местното самоуправление. Търговското дружество [фирма] не е сред тези органи, а отношенията му с потребителите на електрическа енергия във връзка с издадената от дружеството справка за корекция на количеството потребена енергия в резултат на констатирано неточно измерване на електрическата енергия, са гражданскоправни.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Варненския окръжен съд, ТО, от 25.04.2012г. по в.гр.д. № 250/2012г., с което е отхвърлено направеното от процесуалния представител на [фирма] възражение по чл. 15 ГПК за неподведомственост на спора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар