Определение №444 от 41449 по ч.пр. дело №363/363 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 444
Гр. София,24.06.2013 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

БОНКА ЙОНКОВА

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1063/2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от С. Р. С. от [населено място] за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 160 от 28.02.2013 г. в частта за разноските. В молбата се твърди, че искането за разноски е направено своевременно с депозирания в срока по чл.276, ал.1 ГПК отговор на частна жалба, с който са представени и доказателства за извършване на разноските, но при постановяване на определението е пропуснато присъждането им.
Препис от молбата е изпратен на насрещните страни, които не са заявили становища в предоставения за това срок.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на доводите в молбата и на данните по делото, намира следното :
Молбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в срока по чл.248, ал.1 ГПК.
С определение № 160 от 28.02.2013 г. настоящият състав е потвърдил определение № 24 от 11.10.2012 г., постановено по в. ч. гр. д. № 371/2012 г. на Ямболски окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба на [фирма] срещу определение по гр. д. № 2552/2010 г. на Ямболски районен съд за допускане на обезпечение на предявените от С. Р. С. против М. Г. Х., П. В. А. и Ирена В. Х. искове с правно основание чл.26, ал.2 ЗЗД и чл.88, ал.1 вр. с чл.55, , ал.1, пр.3 ЗЗД чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело № 4082/2010 г. на ДСИ при ЯРС. С определението съдът не се е произнесъл по искането на ответника по частната жалба С. Р. С., направено в отговора на жалбата, за присъждане на разноски за производството по чл.274, ал.2 ГПК, поради което молбата за допълване на определението по реда на чл.248 ГПК е основателна.
От представения с отговора на частната жалба договор за правна защита и съдействие сер. Я № 031108/19.11.2012 г. се установява, че молителят е извършил разноски за производството по частната жалба в размер на сумата 300 лв. – адвокатско възнаграждение, изплатено на процесуалния му представител по делото адв. Д. Д.. В съответствие с изискването на чл.80 ГПК с отговора на жалбата е представен и списък на разноските, в който е отразен разходът на сумата 300 лв. Предвид правилото на чл.78, ал.3 ГПК, молителят има право да получи разноските, които е направил по повод на неоснователната частна жалба, подадена от насрещната страна. Ето защо и на основание чл.248, ал.3 ГПК следва да се допълни определението от 28.02.2013 г. като се присъдят дължимите разноски.
Мотивиран от изложените съображения Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА на основание чл.248, ал.3 ГПК определение № 160 от 28.02.2013 г. по ч. т. д. № 1063/2013 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като постановява :

ОСЪЖДА [фирма] с ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място],[жк][жилищен адрес] да заплати на С. Р. С. с ЕГН [ЕГН] от [населено място],[жк], [жилищен адрес] сумата 300 лв. /триста лв./ – разноски по чл.78, ал.3 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар