Определение №448 от 41087 по ч.пр. дело №401/401 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№448

С. 27.06.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 юни две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 401/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Н. М. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. И. К., срещу определението на Бургаския окръжен съд, В. ІІІ с-в, № ІІІ-2159 от 03.05.2012г. по в.гр.д. № 107/2012г., с което е върната касационната жалба на Т. Н. М. против въззивното решение на Бургаския окръжен съд № ІІІ-30 от 01.03.2012г. по в.гр.д. № 107/2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е върнал касационната жалба на Т. Н. М. поради неизпълнение в дадения срок на указанията на съда да внесе 30 лв. такса за касационната жалба и да представи изложение по чл. 284, 3, т.1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване.
Частният жалбоподател моли определението да се отмени, тъй като неизпълнението на указанията се дължи на обективни причини – адвокатът не е успял да се свърже с клиента си своевременно.
Частната жалба е неоснователна.
Разпореждането на въззивния съд, с което е даден едноседмичен срок за отстраняване нередовността на касационната жалба, е съобщено на частния жалбоподател на 17.04.2012г.чрез пълномощника му адв. И. К.. Молбата – уточнение с приложена квитанция за платена държавна такса е подадена на 10.05.2012г. – след изтичане на законовия срок по чл. 285, ал. 1 ГПК. Искане за продължаване на срока или за неговото възстановяване не е направено, а в настоящото производство доводите за пропускането на срока не могат да се обсъждат.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Бургаския окръжен съд, В. ІІІ с-в, № ІІІ-2159 от 03.05.2012г. по в.гр.д. № 107/2012г., с което е върната касационната жалба на Т. Н. М. против въззивното решение на Бургаския окръжен съд № ІІІ-30 от 01.03.2012г. по в.гр.д. № 107/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар