Определение №455 от 42219 по ч.пр. дело №1464/1464 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

/ръкописен текст/
Разпореждане № 455/03.08.2015 г.
По делото са представени 2 вносни бележки за внесена дъжавна такса по смека на ВКС в размер на 30 лева. Първата с дата 03.10.2014 г. е пришита преди касационната жалба по т.д. 1465/2015 г., като в нея не е посочен номер на въззивно дело, по което е предпието обжалването. Втората – с дата 28.04.2015 г. неправилно е пришита преди частната жалба по ч.т.д.№ 1464/2015 г. С оглед горното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
Вносна бележка от 28.04.2015 г. да се приожи към касационна жалба по т.д. № 1465/2015 г.
Сумата по вносна бележка от 03.10.2014 г. в размер на 30 лв. да се върне на молителя Б., след посочване на банкова сметка, по която да бъде преведена. При необходимост да се направи справка дали по сметка на ВКС са постъпили общо 60 лв. от същото лице.
съдия-докладчик:/п/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed