Определение №458 от 40647 по гр. дело №1681/1681 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 458

С. 14.04.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 12 април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1681/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на третото лице помагач на страната на ищеца [фирма][населено място] – Е. К. И. от[населено място], подадена от пълномощника й адв. И. Б., срещу въззивното решение на С. градски съд, ГК, ІV „Б” с-в, от 20.04.2010г. по в.гр.д. № 3445/2009г. в частта, с която е отменено решението на С. районен съд, 28 с-в, от 21.08.2008г. по гр.д. № 3335/2005г. в частта по искането по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./, и вместо това с въззивното решение е оставено без уважение искането за отмяна на нот. акт, с който е сключен разваленият договор за продажба.
В постъпилия отговор на касационната жалба от адв. Й. Д., пълномощник на третите лица помагачи, е изразено становище за допускане на касационното обжалване.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли искането за отмяна на нот. акт, с който е сключен разваленият договор за продажба, въззивният съд е приел, че на отмяна по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ подлежат само конститутивните нот. актове, като последица от уважаването на иска за защита на правото на собственост, удостоверено с акта. Нотариалните актове, чрез които се изповядват правни сделки – в случая договор за продажба, не могат да бъдат отменяни на основание чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./, понеже не съдържат констатации, а обективират волеизявления на страните по тях. Защитата срещу легитимиращото им действие се осъществява чрез вписване на исковата молба, а впоследствие и на влязлото в сила съдебно решение, чрез което то се оборва
В приложеното към касационната жалба изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът Е. К. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК по процесуалноправния въпрос необходимо ли е след като е развален договор за покупко-продажба, сключен във формата на нот. акт, и нотариалният акт е поправен с друг нот. акт, тези два акта на нотариуса да бъдат отменени. За установяване наличието на противоречива съдебна практика жалбоподателката прилага ТР № 178/1986г. ОСГК на ВС, решение № 412/1986г. по гр.д. № 165/86г. І г.о. ВС, решение № 403/1993г. по гр.д. № 42/93г. ІV г.о. ВС и решение № 31/1995г. по гр.д. № 55/94г. ІV г.о. ВС.
Върховният касационен съд намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като не се констатира твърдяното противоречиво решаване на поставения въпрос по прилагането на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./. Напротив, въззивното решение е постановено в съответствие с тълкуването на закона, дадено в приложените решения, че на отменяване по реда на чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ подлежат констативните нот. актове. Съгласно представеното Тълкувателно решение при уважаване на иска за собственост против лицето, на което е издаден по обстоятелствена проверка нот. акт за собственост на същия имот, нотариалният кат се отменя. Предмет на първите две от посочените по-горе решения също са нот. актове, издадени по обстоятелствена проверка, а в последното от решенията това е констативен нот. акт за собственост на недвижим имот, придобит по завещание и наследство. В настоящия случай предмет на искането по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./ не е констативен нот. акт, а нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот.
По изложените съображения ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на С. градски съд, ГК, ІV „Б” с-в, от 20.04.2010г. по в.гр.д. № 3445/2009г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар