Определение №458 от 42503 по ч.пр. дело №422/422 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

1

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 458

[населено място], 13.05.2016 г.

Върховният касационен съд на РБ, ГК, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
Членове: Л. БОГДАНОВА
С. ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Б. гр. д. № 1367 описа за 2016 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Ж. Д. Д., срещу въззивно решение № 574 от 6.11.2015 г. по гр.д. № 775/2015 г. на Великотърновския окръжен съд, с което като е потвърдено решение № 515 от 8.06.2015 г. по гр.д. № 2626/2014 г. на Великотърновския районен съд, е отхвърлен предявеният от Ж. Д. Д. срещу [община] иск с правно основание чл.49 ЗЗД за присъждане на обезщетения за неимуществени вреди в размер на сумата над 4000 лв. и до 10 000 лв., както и имуществени в размер на сумата над 618 лв. до 1236 лв., претърпяни от пътно-транспортно произшествие станало на 8.09.2009 г. в [населено място], при управление на лек автомобил „Фиат Т.”, което е довело до причиняване на телесни повреди на Д.- мозъчно сътресение неопасно за живота, с възстановителен период от три месеца, повърхностна травма на кожата и подкожие в лицевата област, хематом и разтягане на ставни връзки в шийната област с възстановителен период около един месец.
В изложение за допускане на касационно обжалване се поддържа, че е налице основанието по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Според жалбоподателката въззивният съд не обсъдил задълбочено приетото заключение на автотехническата експертиза, от която се установявало, че липсват обективни находки, които да докажат кой автомобил в коя пътна лента е бил към момента на удара и съответно е станал причина за настъпване на пътно-транспортното произшествие; не е обсъдил, че протокола за пътно-транспортното произшествие е съставен по предположения, че издаденото наказателно постановление е отменено, нито събраните гласни доказателства в производството по нах.д. № 619/2010 г.
Ответната страна [община] в писмен отговор на касационната жалба изразява становище, че не е налице основание за допускане до касационно обжалване, тъй като в изложението не са поставени материалноправи или процесуалноправни въпроси по см. на чл.280, ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, срещу подлежащ на обжалване акт на въззивен съд и е допустима в частта, с която е отхвърлен иска за обезщетение за неимуществени вреди, за разликата над 4000 лв. до 10 000 лв. В частта, с която е отхвърлен иска за имуществени вреди за разликата над 618 лв. до 1236 лв. касационната жалба следва да се остави без разглеждане. Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лева. В случая цената на предявения от Д. иск за заплащане на обезщетение за претърпяните имуществени вреди е под 5 000 лв. Претенцията е предявена за сумата 1236 лв. и обжалването на решението на въззивния съд пред касационната инстанция е недопустимо на основание чл. 280, ал. 2 ГПК.
Великотърновският окръжен съд е потвърдил решението на първоинстанционния съд, с което предявеният иск с правно основание чл.49 ЗЗД в частта за неимуществените вреди е отхвърлен за разликата над 4000 лв. до 10 000 лв. Приел е, че от събраните по делото доказателства е установен механизма за настъпване на пътно-транспортното произшествие, отговорността на ответната община и съпричиняването от страна на жалбоподателката. Изложил е съображения, че съпричиняването на вредоносния резултат е в размер на 50%, поради което размера на обезщетението за неимуществените вреди от 8000 лв. следва да бъде намален на 4 000 лв.
Настоящият съдебен състав намира, че не е налице основание за допускане на касационно обжалване.
Съгласно разясненията, дадени с ТР № 1/2009 г., ОСГТК, ВКС жалбоподателят трябва да посочи правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело в мотивирано изложение по чл. 284, ал.1, т.1 ГПК. Този въпрос определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Правният въпрос, който е значение за конкретното дело, следва да се изведе от предмета на спора, който представлява твърдяното субективно право или правоотношение. Този въпрос трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за въприемане на фактическата обстановка или обсъждане на събраните доказателства. В настоящия случай в изложението се съдържат твърдения за неправилност на изводите на съда, че от събраните по делото е установен механизма на настъпване на пътно-транспортоното произшествие. Изводът на съда, че е налице противоправно поведение от сраната на ответната община и че ищцата с поведението си е допринесла за настъпване на вредоносния резултат е основан на установените по делото конкретни факти и обстоятелства. Въпросите относно преценката на решаващия съд на доказателствата и фактите по делото не е обуславящ за изхода на делото, като общо основание по см. на чл.280, ал.1 ГПК за допускане до касационно обжалване, съобразно разясненията дадени в ТР № 1/2009 г., ОСГТК. Доводите са относими към обосноваността на съдебния акт и извършената преценка на доказателствата, което не е самостоятелно основание за допускане на касационно обжалване в предварителното производство по селекция на жалбите по реда на чл.288 ГПК.
По изложените съображения съдът в настоящия състав намира, че не е налице основание за допускане на обжалваното въззивно решение до касационен контрол, в частта за неимуществените вреди.
При този изход на делото на ответната страна следва да се присъдят направените разноски за касационното производство в размер на 500 лв.- юрисконсултско възнаграждение.
Водим от горното, Върховният касационен съд, ІІІ г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 574 от 6.11.2015 г. по гр.д. № 775/2015 г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен иск за неимуществени вреди за разликата над 4000 лв. до 10 000 лв.
Осъжда Ж. Д. Д. със съдебен адрес: [населено място], [улица], ет.І да заплати на [община], [населено място], площад „Майка България” направените разноски за касационното производство в размер на 500 лв.
Определението не подлежи на обжалване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Ж. Д. Д. касационна жалба срещу въззивно решение № 574 от 6.11.2015 г. по гр.д. № 775/2015 г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен иска за имуществени вреди за разликата над 618 лв. до 1236 лв.
Определението може да се обжалва с частна жалба друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар