Определение №458 от 43412 по ч.пр. дело №2217/2217 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№458

[населено място], 08.11.2018 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 2217 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Паркети“ЕООД срещу разпореждане от 31.05.2018г. по т.д. № 2617/2014г. на САС, с което е върната частна жалба на дружеството с вх.№ 6426/10.04.2018г. срещу разпореждане от 30.03.2018г. по т.д. № 2617/2014г. на САС за връщане на частна жалба на „Паркети“ЕООД с вх. № 11935/16.08.2016г.
В частната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на атакуваното разпореждане. Иска се отмяната му и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по частната жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Частната жалба е подадена от легитимирано лице, в срока по чл.275 ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е процесуално допустима, но по същество се явява неоснователна.
Производството по т.д. № 2617/2014г. на САС е приключило с постановяване на решение № 1416/01.07.2015г., с което: 1/ е било частично обезсилено решение № 401/26.02.2014г. по т.д. № 2650/2012г. на СГС за отхвърляне на иска на „Планет Строй 2008“ООД срещу Р. Д. Д. за установяване, че последният дължи като солидарен длъжник, авалист по запис на заповед от 08.03.2011г., издаден от „Паркети“ЕООД в полза на ищеца за сумата от 57 860,11 лв. и е било прекратено производството по делото в тази част; 2/ е било частично отменено решение № 401/26.02.2014г. по т.д. № 2650/2012г. на СГС за отхвърляне на иска на „Планет Строй 2008“ООД срещу „Паркети“ЕООД на осн. чл.422 ГПК и вместо него е било постановено друго за признаване за установено на осн. чл.422 ГПК, че „Планет Строй 2008“ООД има право на вземане от „Паркети“ЕООД в размер на 36 000,33 лв., на основание запис на заповед от 08.11.2011г. с падеж 24.03.2011г. за сумата от 57 860,11 лв., издаден от „Паркети“ЕООД в полза на ищеца, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК по гр.д. № 18744/11г. на СРС и се дължи законна лихва от датата на подаване на заявлението – 04.05.2011г. до окончателното изпълнение на задължението; 3/ е потвърдил решението на СГС в останалата обжалвана част за отхвърляне на иска на „Планет Строй 2008“ООД срещу „Паркети“ЕООД на осн. чл.422 ГПК за разликата над 36 000,33лв. до 57 860,11лв. като неоснователен поради погасяване на задължението чрез плащане и даване вместо изпълнение; 4/е осъдил „Паркети“ЕООД на осн. чл.78, ал.1 ГПК да заплати на „Планет строй 2008“ООД сумата от 4 437,25лв., представляваща сторените от ищеца разноски в заповедното, първоинстанционното и въззивното производства.
С молба по чл.248 ГПК вх. № 7902/01.06.2016г. „Паркети“ЕООД е поискало изменение на въззивното решение в частта за разноските поради прекомерност на адвокатското възнаграждение. Идентична молба с вх. № 7903/01.06.2016г. е била подадена и от Р. Д..
С определение № 2533/22.07.2016г. по т.д. № 2617/2014г. на САС са оставени без уважение молбите на Р. Д. и „Паркети“ЕООД за изменение на въззивното решение в частта за разноските.
С частна жалба вх. № 11935/16.08.2016г. „Паркети“ЕООД е обжалвало определението на САС по чл.248 ГПК. С разпореждане от 30.03.2018г. съдът е върнал посочената частна жалба като нередовна.
Срещу разпореждането за връщане е постъпила частна жалба с вх. № 6426/10.04.2018г., подадена от „Паркети“ЕООД. САС е оставил без движение същата и с разпореждане от 11.04.2018г. е указал на частния жалбоподател, че следва в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 15 лв. Съобщението с горните указания е редовно получено от дружеството на 09.05.2018г. До датата на постановяване на обжалваното разпореждане за връщане на частна жалба вх. № 6426/10.04.2018г. изпълнение не е настъпило.
Предвид така установеното от фактическа страна настоящата инстанция прави следните правни изводи:
Подадената частна жалба с вх. № 6426/10.04.2018г. е срещу разпореждане за връщане на друга частна жалба, т.е. срещу акт по чл.274, ал.1, т.1 ГПК, поради което подлежи на разглеждане от ВКС по реда на чл.274, ал.2, изр.1, пр.1 ГПК. На осн. чл.275, ал.2 вр. чл.261, т.4 ГПК за да е редовна така посочената частна жалба следва към нея да е приложен документ за внесена такса. След като при редовно изпълнена процедура по чл.275, ал.2 вр. чл.262, ал.1 ГПК частният жалбоподател не е отстранил констатираната от администриращия частната жалба съд нередовност, то същата жалба на осн. чл.262, ал.3 ГПК подлежи на връщане.
Обжалваното разпореждане следва да се потвърди.
Предвид изложеното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 31.05.2018г. по т.д. № 2617/2014г. на САС, с което е върната частна жалба на „Паркети“ЕООД с вх.№ 6426/10.04.2018г. срещу разпореждане от 30.03.2018г. по т.д. № 2617/2014г. на САС, с което е върната частна жалба на същото дружество с вх. № 11935/16.08.2016г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.