Определение №46 от 42788 по търг. дело №637/637 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 46
[населено място], 22.02.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на десети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №637 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 от ГПК.
Образувано е по молба на ЗАД [фирма], [населено място], с която същият моли да се допълни определение №899 от 23.11.2016г. по т.д. №637/2016г. по описа на Върховния касационен съд, ТК, I т.о., в частта за разноските, като му бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 3220 лева.
Ответницата П. П. Д. оспорва молбата като неоснователна.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение констатира следното:
Молбата за допълване на решението в частта за разноските е подадена в срока по чл. 248 ал.1 от ГПК.
С определение №899 от 23.11.2016г. по т.д. №637/2016г. по описа на Върховния касационен съд, ТК, I т.о, не е допуснато касационно обжалване на решение №259 от 21.10.2015г. по в.т.д. №420/2015г. на Варненски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решение №281 от 15.04.2015г. по т.д. №698/2014г. на Варненски окръжен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от П. П. Д. иск с правно основание чл.226 ал.1 от КЗ /отм./, срещу ЗАД [фирма], за разликата над сумата 40 000 лева до пълния размер от 130 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в резултат на пътно – транспортно произшествие от 14.06.2011г.
При този изход спора на ответника по касация следва да бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение, доколкото същият е представляван в касационното производство от юрисконсулт, който е депозирал писмен отговор на касационната жалба. Същите следва да бъдат определени от съда съобразно редакцията на чл.78 ал.8 от ГПК /ДВ бр.8/2017г./, действаща към датата на постановяване на настоящото определение, съгласно която присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл.37 от Закона за правната помощ. Съгласно чл.25 ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ, към която препраща чл.37 от Закона за правната помощ, за защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 300 лева.
Поради изложеното молбата по чл.248 от ГПК следва да бъде уважена, като П. П. Д. бъде осъдена да заплати на ЗАД [фирма] юрисконсултско възнаграждение за касационното производство в размер на 100 лева, съобразно вида на делото и неговата фактическа и правна сложност.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА определение №899 от 23.11.2016г. по т.д. №637/2016г. по описа на Върховния касационен съд, ТК, I т.о., като ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА П. П. Д., [ЕГН], с адрес [населено място], [улица], [жилищен адрес]0, да заплати на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], сумата от 100 лв. /сто лева/, юрисконсултско възнаграждение за касационното производство.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.