Определение №46 от 43514 по ч.пр. дело №153/153 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 46
гр. София, 18.02.2019 г.

Филип Владимиров, съдия – докладчик по ч. гр. д. № 153/2019 г. по описа на ВКС, трето гражданско отделение, като взех предвид постъпилата частна жалба, вх. № 868/29.01.2019 г. по регистъра на ВКС, подадена от Д. С. К. от [населено място], намирам следното:
Частната жалба е насочена срещу определение № 32 от 22.01.2019 г. по ч. гр. д. № 153/2019 г. по описа на ВКС, трето гражданско отделение, постановено в производство по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Жалбата се явява процесуално недопустима и следва да бъде върната на подателя й. Това е така, защото определенията на Върховния касационен съд, с които при условията на чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК се потвърждават преграждащи определения на въззивния съд (както и атакуваното в случая), са окончателни и не подлежат на обжалване. Възможности за инстанционен контрол върху тези определения процесуалният закон не предвижда и такъв не съществува.
По изложените съображения, съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частна жалба, вх. № 868/29.01.2019 г. по регистъра на ВКС, подадена от Д. С. К. от [населено място] срещу определение № 32 от 22.01.2019 г. по ч. гр. д. № 153/2019 г. по описа на ВКС, трето гражданско отделение.
Разпореждането може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.

Съдия – докладчик:

(Филип Владимиров)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste