Определение №460 от 4.7.2012 по ч.пр. дело №271/271 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 460
София, 04.07. 2012год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 271 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал. 3 ГПК, образувано по частна жалба на П. Х. Н. от [населено място] срещу определение № 62 от 29.03.2012г. по ч. гр.д. № 168/2012г на Хасковски окръжен съд , с което е потвърдено прекратяване на производството по гр.д 451/2012г на Хасковски РС на основание чл. 130 от ГПК
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност на определението , приложено е изложение .
Частната жалба е недопустима .
Производството, по което е било постановено въззивното определение , е по иск за обезщетение в размер на сумата 1511,60 лева ,която цена е под размера на чл. 280 ал.2 от ГПК . Съгласно чл. 274 ал.4 (ДВ бр.100 от21.12.2010)ГПК, на касационно обжалване не подлежат определенията по дела , по които постановеното решение е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК ( изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) с оглед цената на иска.
От горната констатация следва недопустимост за касационно обжалване , частната касационна жалба следва да се остави без разглеждане . Върховен касационен съд съобразява критерия за допустимост , приложим за всички дела по оценяеми искове , вкл. относно произнесени по тях прекратителни определения .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане частната касационна жалба на П. Х. Н. от [населено място] срещу определение № 62 от 29.03.2012г. по ч. гр.д. № 168/2012г на Хасковски окръжен съд
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар