Определение №460 от 40647 по гр. дело №1632/1632 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 460
С. 14.04.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 5 април две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1632/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Бойка Б. С. от[населено място], подадена от пълномощника й адв. П. Г., срещу въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд, № 381 от 05.08.2010г. по в.гр.д. № 580/2010г., с което е оставено в сила решението на Пазарджишкия районен съд, № 432 от 26.05.2010г. по гр.д. № 633/2010г., с което са отхвърлени предявените от Бойка Б. С. против [община] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация [община] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение.
Жалбоподателката моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по процесуалноправния въпрос дали ищцата /жалбоподател в настоящото производство/ е трето лице по смисъла на чл. 181 ГПК, и ако е трето лице по отношение протокола за подбор следва ли достоверността на датата на този частен документ да е налице по отношение на ищцата само в хипотезите на чл. 181 ГПК, или същата може да се установява със свидетелски показания. Прилага съдебни решения.
По въпроса за подбора въззивният съд е приел, че поради сходство между длъжностите, заемани от ищцата и от служителката Н. В., работодателят е извършил подбор, документиран в протокол № 1 от 01.12.2009г. Предвид оспорването на протокола от ищцата, са допуснати и разпитани две свидетелки – членове на комисията извършила подбора, които установяват както критериите, по които той е извършен, така и датата на заседанието на комисията и оценката по отделните показатели и качеството на работа на двете служителки.
Като съобрази данните по делото и представената съдебна практика ВКС намира, че поставеният от жалбоподателката въпрос по прилагането на чл. 329 КТ не се решава противоречиво от съдилищата. Приложените към жалбата решения на ВКС нямат за предмет оспорване на протокол за проведен по правилата на чл. 329, ал. 1 КТ подбор, а оспорване на други частни документи. Относно начина на извършване на подбора и неговото доказване са постановени по реда на чл. 290 и сл. ГПК за отстраняване на противоречива съдебна практика и за точното прилагане на закона решения на ВКС, с които е прието, че документирането на подбора не е задължително и доказването му пред съда може да стане с всички доказателствени средства – решение № 616/15.10.2009г. по гр.д. № 1327/2009г. ІІІ г.о. ВКС, решение 0 287/16.07.2010г. по гр.д. № 90/2009г. ІV г.о. ВКС. Прието е, че законът не предвижда начин и форма за извършване на подбора, от което следва, че той може да се извърши чрез протокол, докладна записка и други писмени документи, но документирането не е задължително, а доказването пред съда може да стане на общо основание с всички доказателствени средства – решение № 525/21.06.2010г. по гр.д. № 446/2009г. ІV г.о. ВКС. Относно правната същност на протокола на комисията, извършила подбора, е постановено решение № 133/31.05.2010г. по гр.д. № 74/2009г. ІV г.о. ВКС, с което е прието, че е допустимо документирането на подбора в протокол, който има характер на частен свидетелстващ документ, но при оспорване на подбора за да се вземат предвид описаните в него констатации, те следва да се докажат с допустимите процесуалноправни средства. Въззивното решение е постановено в съответствие с посочената съдебна практика, поради което не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд, № 381 от 05.08.2010г. по в.гр.д. № 580/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар