Определение №463 от 41815 по ч.пр. дело №2776/2776 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 463

С. 25.06.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 23 юни две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 2776/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна касационна жалба на [фирма] [населено място] – Гърция, подадена от пълномощника адв. Вл. П., срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ІV-Г с-в, № 7555/26.02.2014г. по в.ч.гр.д. № 2010/2014г., с което е потвърдено разпореждането на Софийски районен съд, ІІ г.о., 53 с-в, от 09.01.2014г. по гр.д. № 42023/2013г. с което съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
ВКС намира частната жалба за процесуално недопустима поради следните съображения:
Съгласно т. 8 на ТР № 4/2013г. ОСГТК на ВКС, не подлежат на касационно обжалване въззивните определения, постановени в заповедното производство.
Предвид изложеното частната касационна жалба на [фирма] следва да се върне като процесуално недопустима.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА частната касационна жалба, подадена от [фирма] [населено място] – Гърция, срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ІV-Г с-в, № 7555/26.02.2014г. по в.ч.гр.д. № 2010/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар