Определение №464 от 41094 по ч.пр. дело №396/396 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 464
С., 04.07.2012 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 юли две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Любка Богданова
Мария Иванова

като изслуша докладваното от съдията Иванова гр.д. № 396/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], подадена от адв. М. Б. и П. Г., срещу определението на Варненския окръжен съд, ТО, от 25.04.2012г. по в.т.д. № 656/2012г., с което е отхвърлено направеното от процесуалния представител на [фирма] възражение по чл. 15 ГПК за неподведомственост на спора.
Ответницата С. М. не изразява становище.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 2, във вр. чл. 15, ал. 2 ГПК.
За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази
следното:
В. съд е отхвърлил направеното от процесуалния представител на [фирма] на основание чл. 15 ГПК възражение за неподведомственост на спора. Отношенията на страните по делото са уредени с Общи условия на [фирма] – В. и Закона за потребителите. Търговското дружество не може да издава административни актове, които са единствено и само в правомощията на органите на власт.
Частният жалбоподател развива доводи, че корекционните процедури са едностранни и при тях страните не са равнопоставени. Те представляват административни услуги, сходни с тези, определени за администрацията в чл. 2 от Закона за администрацията.
Частната жалба е неоснователна.
Правилно въззивният съд е приел, че правоотношението между страните не е административно по характер, а гражданскоправно между равнопоставени субекти. Неоснователно е позоваването на частния жалбоподател на Закона за администрацията, който урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация, на администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията и на органите на местното самоуправление. Търговското дружество [фирма] не е сред тези органи, а отношенията му с потребителите на електрическа енергия във връзка с начислената им от дружеството сума за корекция на количеството потребена ел. енергия след констатирано неточно измерване, са гражданскоправни. Правоотношението между доставчик и потребител на електрическа енергия произтича от договор, сключен между равнопоставени субекти за доставка на електроенергия. Делото има за предмет гражданско право и няма характер на административно, само защото спецификата на дейностите по производство, разпределение, пренос и доставка на електрическа енергия, предполага особени правила, при които се осъществяват тези дейности / опр. по ч.гр.д. №317/12 г. на трето г.о./. В този смисъл са и цитираните в ч. жалба и в решението на въззивния съд решения на ВКС, ТК по чл.290 от ГПК.
Поради горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Варненския окръжен съд, ТО, от 25.04.2012г. по в.т.д. № 656/2012г., с което е отхвърлено направеното от процесуалния представител на [фирма] възражение по чл. 15 ГПК за неподведомственост на спора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар