Определение №465 от 43418 по ч.пр. дело №2742/2742 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 465
гр. София, 14.11.2018 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №2742 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпили са молби от Д. И. Д. и „Д., И. – Ер Мизия“ ООД за спиране на изпълнението на решение от 06.04.2017 г. по в.т.д. №283/2016г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение №55 от 04.04.2014г. по т.д.№11/2012г., поправено с решение №6 от 13.01.2015г. по същото дело, с което „Д., И. – Ер Мизия*’ ООД, [населено място] и Д. И. Д. са осъдени солидарно да заплатят на Д. В. И. сумата от 400 000 лева / частичен иск от 1 355 000 лева/, представляваща част от стойността на дела Д. В. И. при прекратяване на участието му в дружеството на 16.09.2010г. и част от неразпределената печалба към 16.09.2010г. на същото СД, ведно със законната лихва върху дължимата главница, считано от 13.01.2012г. до изплащането й. В молбите се излагат оплаквания, че въз основа на изпълнителния лист, издаден по посоченото решение, били образувани две изпълнителни производства -изпълнително дело №20187560401292 по описа на ЧСИ Ц. Н., с район на действие Плевенски окръжен съд и изпълнително дело №2017783040181 по описа на ЧСИ И. Ч., с район на действие СГС, чийто архив е предаден на ЧСИ Р. Ч.. Молителите сочат, че с решение №187/15.10.2018г., постановено по т.д.№1932/2017г. на ВКС, е било обезсилено решение от 06.04.2017г. по в.т.д.№283/2016г. на Великотърновски апелативен съд и молят на основание чл.282 ал.6 от ГПК да бъде спряно изпълнението на обезсиленото решение, съответно да бъдат спрени изп. дело №20187560401292 и изп. дело №2017783040181.
Молителят Д. И. Д. прави също искане за спиране на т.д.№224/2017г. и т.д.№225/2017г. по описа на Плевенски окръжен съд, образувани на осн. чл.517 ал.З от ГПК след издадени постановления от ЧСИ за прекратяване на участието на Д. И. Д. като съдружник в „Ер Мизия“ ООД и в „Д., И. – Ер Мизия“ ООД.
Молбите за спиране на изпълнението на решение от 06.04.2017г. по в.т.д.№283/2016г. на Великотърновски апелативен съд следва да бъдат оставени без уважение. Ред за спиране на изпълнението е установен в чл.282 от ГПК за осъдителни решения на въззивните съдилища, които макар да не са влезли в сила поради обжалването им пред ВКС, подлежат на изпълнение по силата на изричната разпоредба на чл.404 т.1 от ГПК. Този ред не е приложим за осъдителните въззивни решения, които вече са отменени или обезсилени от касационната инстанция. От момента на тяхната отмяна те се считат за непостановени и не се ползват с изпълнителна сила, поради което спирането на тяхното изпълнение е безпредметно. В тази връзка и разпоредбата на чл.282 ал.6 от ГПК предвижда,че образуваното въз основа на отмененото въззивно решение изпълнително производство се спира. Това спиране настъпва по силата на закона от момента на постановяване на решението на ВКС на РБ за отмяна, респ. обезсилване на въззивното решение. Не е необходимо постановяването на изричен съдебен акт за спиране на изпълнението, доколкото то представлява задължителна последица от отпадането на изпълнителната сила на отмененото, респ. обезсилено въззивно решение. Ако въпреки настъпилото императивно определено в закона основание за спиране на изпълнителния процес, бъдат извършени действия по принудително изпълнение, те са порочни и биха обусловили ангажирането на предвидената в чл.441 от ГПК отговорност за вреди.
Следва да се остави без уважение и искането на Д. И. Д. за спиране на т.д.№ 224/2017г. и т.д.№225/2017г. по описа на Плевенски окръжен съд. Само съдът, пред който е висящо производството може да постанови неговото спиране по реда на чл.229 ал.1 т.4 от ГПК. Наличието на предпоставките за спиране може да се проверява от горестоящата инстанция само в производството по въззивно, съответно касационно обжалване на постановено определение за спиране.
Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение,
ОПРЕДЕЛИ
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на Д. И. Д. и „Д., И. – Ер Мизия“ ООД за спиране на изпълнението на решение от 06.04.2017г. по в.т.д.№283/2016г. на Великотърновски апелативен съд, чрез спиране на изпълнително дело
№20187560401292 по описа на ЧСИ Ц. Н., с .район на действие Плевенски окръжен съд и изпълнително дело № 2017783040181 по описа на ЧСИ И. Ч., с район на действие СГС, чийто архив е предаден на ЧСИ Р. Ч..
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д. И. Д. за спиране на производствата по т.д.№224/2017г. и т.д.№225/2017г. по описа на Плевенски окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *