Определение №468 от 43418 по ч.пр. дело №2420/2420 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1

4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 468
гр. София, 14.11.2018г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 2420 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на А. И. Н. и С. С. Н. срещу определение № 155 от 15. 06. 2018 г. по т. д. № 1569/2018 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, с което е оставена без разглеждане подадената от посочените физически лица молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение № 291 от 5. 06. 2017 г. по т. д. № 476/2016 г. на Пловдивски окръжен съд.
Частните жалбоподатели поддържат, че определението е неправилно и правят искане за неговата отмяна. Излагат доводи, че са разбрали за заповедното производство, в което е издадена заповед за изпълнение в полза на „УниКредит Булбанк“ АД за вземанията на банката към тях по договор за банков кредит. Жалбоподателите пребивавали постоянно в чужбина, поради което упълномощили адвокат С. Н. да ги представлява. Като пълномощник на Неделчеви адвокат Н. подал възраженията им срещу заповедта за изпълнение. Във възраженията като съдебен адрес на жалбоподателите бил посочен адресът на адвокат Н.. Нито на жалбоподателите, нито на пълномощника им било известно, че е образувано т. д. № 476/2016 г. на Пловдивския окръжен съд. Жалбоподателите узнали за постановеното решение по посоченото дело на 6. 01. 2018 г., когато получили пълното копие на делото, включващо и постановеното по него решение. Неправилен бил изводът на съда, че не е спазен тримесечният срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК за подаване на молбата за отмяна, който според съда започнал да тече на 23. 10. 2017 г. – датата, на която адвокат Н. поискал /с молба, изпратена по пощата на 20. 10. 2017 г./ да му бъде изпратено пълно копие на т. д. № 746/2016 г. на Пловдивския окръжен съд, тъй като поради отказ на съда пълномощникът не получил копие на делото и не бил надлежен представител на жалбоподателите поради лишаването му от право да упражнява адвокатска професия за срок от 9 месеца съгласно публикацията в Държавен вестник, бр. 81/10. 10. 2017 г.
Ответникът по частната жалба не е депозирал отговор на жалбата в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение като прецени данните по делото, приема следното.
Частната жалба е допустима – подадена от надлежни страни в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна.
За да постанови обжалваното определение съставът на ВКС, ТК, Първо отделение е приел, че подадената молба за отмяна е недопустима като просрочена – подадена е извън срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК. Установил е, че в производството по т. д. № 476/2016 г. на Пловдивския окръжен съд, в което е постановено съдебното решение, предмет на поисканата отмяна, ответниците Неделчеви са били представлявани по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Решението по делото било постановено на 5. 06. 2017 г., обявено в регистъра по чл. 235, ал. 5 ГПК на 7. 06. 2017 г., връчено на особения представител на ответниците адвокат Б. на 10. 06. 2017 г. и влязло в сила на 6. 07. 2017 г. На 23. 10. 2017 г. адвокат Н. в качеството на пълномощник на А. и С. Неделчеви с молба вх. № 31835 до Пловдивския окръжен съд /изпратена на 20. 10. 2017 г./ е поискал да му бъде изпратено пълно копие от т. д. № 746/2016 г. на Пловдивския окръжен съд. Счетено е, че в най-благоприятния за молителите случай за тях срокът по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК е започнал да тече от 23. 10. 2018 г. – датата на узнаване за наличието на производство, по което са страна, номер на делото и съд, разглеждащ спора. При полагане на обичайната грижа, в тримесечен срок от тази дата страните могли да защитят интересите си, като се запознаят с текста на съдебния акт и предприемат действия по извънредния способ на чл. 303 и сл. ГПК. Изложени са съображения, че съгласно изричното посочване в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК началото на срока по тази разпоредба поставя датата на узнаване за решението, а не датата на връчване на решението. Дори и по отношение на решението да не е била изпълнена процедурата по чл. 64, ал. 1 ЗСВ, което в случая не е така, за страната съществували и други способи и достатъчен срок да се запознае с текста на решението и да защити правата си чрез извънредния способ за отмяна. Поради това съставът на ВКС е достигнал до извода, че този способ е преклудиран най-късно към 23. 01. 2018 г. и депозираната на 8. 03. 2018 г. молба за отмяна е просрочена.
Настоящият състав на ВКС, ТК, Първо отделение констатира, че на 20. 10. 2017 г. адвокат С. Н. е изпратил по пощата молба по т. д. № 476/2017 г. на Пловдивския окръжен съд, вх. № 31835 от 23. 10. 2017 г. по описа на същия, в която като пълномощник на А. Н. и С. Н. е поискал да му бъде изпратено копие на делото за сметка на доверителите му. Към молбата са приложени пълномощни от 21. 01. 2016 г., съгласно които Неделчеви са упълномощили адвокат С. А. Н. от АК – Варна да ги представлява пред съдилищата /пред всички съдебни инстанции/ с правата да подава искове, молби, заявления, жалби и др. подобни, да получава от името на упълномощителите актове на съда и др. Видно от разпореждане от 24. 10. 2017 г. молбата е оставена без уважение, тъй като според съда ГПК не предвижда подобна процедура.
При извършена справка се установява, че в неофициалния раздел на Държавен вестник, бр. 8 от 10. 10. 2017 г., стр. 55 е обнародвано решението на Висшия дисциплинарен съд по д. д. № 19/2017 г., с което адвокат С. А. Н. от АК – Варна се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 9 месеца.
Съгласно чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК се подава в тримесечен срок, считано от узнаване на решението. В случая за момент на узнаване следва да се приеме твърдяната от частните жалбоподатели дата – 6. 01. 2018 г., на която те заявяват, че са получили копия на книжата по т. д. № 476/2016 г. на Пловдивския окръжен съд. Няма данни частните жалбоподатели да са получили каквито и да било книжа по делото и да са узнали за постановеното по него решение преди твърдяната от тях дата. Тъй като не са знаели за воденото срещу тях дело, не може да се приеме, че при полагане на дължимата грижа за защита на своите интереси жалбоподателите е следвало да правят справки по делото, включително за постановено и влязло в сила съдебно решение. Релевантното за срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК узнаване на решението не се установява от молбата на адвокат С. Н. като пълномощник на А. Н. и С. Н. за снабдяване с копие от т. д. № 476/2016 г. на Пловдивския окръжен съд, изпратена по пощата на 20. 10. 2017 г. и постъпила в посочения съд на 23. 10. 2017 г. Към тези дати представителната власт на пълномощника на частните жалбоподатели адвокат Н. е била прекратена поради лишаване от адвокатски права /чл. 36 ГПК/, поради което същият не е могъл да извършва никакви процесуални действия с последици за представляваните. Наред с горното следва да се изтъкне, че съобразно фактическата установеност по делото адвокат Н. не е получил книжата по делото, тъй като искането му за снабдяване с копие от делото, обективирано в молбата от 23. 10. 2017 г., е оставено без уважение от съда. Поради изложеното преклузивният тримесечен срок по чл. 305, ал. 1, т. 3 ГПК тече от 6. 01. 2018 г. и молбата за отмяна като изпратена по пощата на 6. 03. 2018 г. е подадена в срок.
По тези съображения настоящият съдебен състав счита, че обжалваното определение следва да бъде отменено, като делото следва да бъде върнато на състава на ВКС, ТК, Първо отделение за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на подадената от А. И. Н. и С. С. Н. молба за отмяна.
Воден от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 155 от 15. 06. 2018 г. по т. д. № 1569/2018 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение
ВРЪЩА делото на състава на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение за продължаване на процесуалните действия по подадената от А. И. Н. и С. С. Н. молба за отмяна с вх. № 7291/8. 03. 2018 г., с правно основание по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, на влязлото в сила решение № 291 от 5. 06. 2017 г. по т. д. № 476/2016 г. на Пловдивски окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.